Geri Önceki Konu Sonraki Konu

İçindekiler

Defter Dökümleri Menüsü

  1. Giriş
  2. Yevmiye Defteri Dökümü
  3. Kasa Defteri Dökümü
  4. Muavin Defter Dökümü
  5. Defter-i Kebir Dökümü

Giriş

Defter Dökümleri Menüsü'nde, muhasebesini takip ettiğiniz firmanın resmi defterlerinin yazdırılması ile ilgili işlemler yer almaktadır. Bu menüdeki opsiyonları kullanabilmeniz için daha önceden yevmiye fişlerini girmiş olmanız gerekir.

Dikkat! Bu menüdeki opsiyonlardan doğru sonuç almayı garantilemek istiyorsanız, herhangi bir döküm almadan önce Ana Menü'deki Dosya Kontrol İşlemini çalıştırın Özellikle tasdikli defterlere resmi döküm almadan önce bu kontrolü yapmanız çok önemlidir. Çünkü resmi kayıtları sadece bir defa yazdırabilirsiniz, ve bir yanlışlık durumunda geri dönüş imkanınız olmaz.

Bu menüde yer alan opsiyonlar ve ne gibi işlere yaradıkları aşağıda kısaca özetlenmiştir. Bu opsiyonlar bölümün devamında ayrı ayrı anlatılacaktır.

Yevmiye Defteri Dökümü,
   Girdiğiniz yevmiye fişlerinin Yevmiye Defteri olarak yazılması.

Kasa Defteri Dökümü,
   Kasa Hesabına girdiğiniz işlemlerin Kasa Defteri olarak yazdırılması.

Muavin Defter Dökümü,
   Muavin ve Tali hesaplara girilmiş işlemlerin yazdırılması. Bu defter yapı olarak Defter-i Kebir'e benzemektedir.

Defter-i Kebir Dökümü,
   Kebir hesaplara (1. derece hesaplar) girilmiş işlemlerin yazdırılması.

Menüdeki diğer opsiyonlar programın başka alt menülerine doğrudan geçiş imkanı vermektedir. Bu opsiyonların her biri bu kitapta ayrı birer bölüm olarak anlatılmıştır.

Yevmiye Defteri Dökümü

Yevmiye Defteri, kayda geçirilmesi icab eden muamelelerin tarih sırasıyla ve madde halinde tertipli olarak yazıldığı defterdir. Yevmiye defteri ciltli ve sahifeleri müteselsil sıra numaralı olur. Mükellefler diledikleri takdirde Yevmiye Defteri'ni müteharrik yapraklı olarak kullanabilirler (V.U.K., madde 183).

Döküm Türü
   Bu alana geldiğinizde, sağ tarafta iki opsiyon gösterilir: K: Kontrol, D: Deftere. Bu iki opsiyondan birini seçmek için baş tarafında gösterilen harfin tuşuna ([K] veya [D]) basın.

Döküm türünü seçmenizden sonra, seçtiğiniz türe göre ekranda yeni opsiyonlar gösterilir. Bu opsiyonlar aşağıda açıklanmıştır.

Kontrol Döküm
   Bu tür dökümü, defteri tasdiksiz adi kağıtlara yazdırmak için kullanabilirsiniz. Bu dökümün başlıca faydası, resmi defterleri yazmadan önce size kayıtları kontrol etme imkanı tanımasıdır.

Döviz Kodu ve Fiyatı
   Döviz kodu alanına, döviz kodunu girin. Bu kodu [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de seçebilirsiniz.Döviz kodu alanını seçtikten sonra program otomatik olarak döviz fiyatı alanına geçer. İsterseniz bu alana [Tab] tuşuyla da geçebilirsiniz.Döviz fiyatını belirttikten sonra program defterdeki hesapların bakiyelerini seçilen döviz ve fiyatına göre hesaplar.Bu hesapların gerçek rakamlar olması için, Kur tablosuna günlük kurları düzenli girmeniz gerekir.

İlk Tarih, Son Tarih
   Bu iki alanda hangi tarihler arasındaki kayıtların (fişlerin) deftere yazılmasını istediğinizi girebilirsiniz. Program İlk Tarih olarak hesap dönemi başlangıç tarihini, Son Tarih olarak da günün tarihini getirir.

İlk Fiş No, Son Fiş No
   Bu iki alanda hangi numaralar arasındaki fişlerin deftere yazılmasını istediğinizi girebilirsiniz. Program İlk Fiş No olarak 1, Son Fiş No olarak da girilmiş olan son fişin numarasını getirir. Değerleri, [F1] tuşuyla çağrılan Fiş Seçim Penceresi'nden de seçebilirsiniz.

Yukarıdaki iki paragrafta anlatılan opsiyonlar, kayıtların iki değişik filtreden geçirilmesini sağlamaktadır. Bir fişin döküme dahil edilebilmesi için kayıt tarihinin ve yevmiye numarasının bu iki filtrenin alt ve üst limitleri içinde olması gerekir.

Örnek:
İlk Tarih olarak "10/01/2004", Son Tarih olarak "31/01/2004", İlk Fiş No
olarak "10", Son Fiş No olarak da "50" yazdığınızı farzedersek:
 10/01/2004 tarih ve 10 numaralı fiş ile 31/01/2004 tarih ve 50 numaralı
fiş döküme dahil edilir.
 10/01/2004 tarih ve 9 numaralı fiş ile, 31/01/2004 tarih ve 51 numaralı
fiş döküme dahil edilmez.
 09/01/2004 tarih ve 11 numaralı fiş (Fişlerin karışık tarihli girildiği
ve sıralama yapılmadığı kabul edilmektedir.) ile 01/02/2004 tarih ve 49
numaralı fiş döküme dahil edilmez.

Nakli Yekün
   İlk Fiş No veya İlk Tarih değerlerinden önce yazılmış fişlerin tutarlarının hesaplanıp, ilk sayfaya nakli yekün olarak yazılmasını istiyorsanız bu soruyu [E] ile cevaplayın.

Ekran, Yazıcı, Sayfa Hesapla
   Bu alanda; dökümü ekranda görmek istiyorsanız [E], yazıcıdan yazdırmak istiyorsanız [Y], defterin toplam kaç sayfa olacağını hesaplatmak istiyorsanız [S] girin. Sayfa Hesapla opsiyonun ne işe yaradığı aşağıda açıklanmıştır.

Bütün bu parametreleri girmenizden sonra dökümün yapılmasına başlanır. Fişler deftere tarih sırasında ve fiş tipi belirtilerek yazılır. Çıktının nasıl bir şekle sahip olduğunu ve içeriğini öğrenmek istiyorsanız bir döküm alıp inceleyebilirsiniz.

Dökümün içeriğini belirleyen unsurlardan birisi de Parametreler Menüsü'ndeki Firma Parametreleri Girişi opsiyonunda yer alan Yevmiye Dökümü sorusuna verdiğiniz cevaptır. "Ayrıntılı" seçeneği tercih edildiğinde sorulan "Ara Hesaplar" sorusunun [Evet] olarak cevaplandırılması durumunda ana hesaplar ve işlem gören hesapların yanı sıra ara hesaplar da yazdırılmaktadır. Bu tercih, Fiş İşlemleri opsiyonu kullanılarak alınan fiş dökümünün kapsamını da belirlemektedir. Başka bir deyişle, "Ayrıntılı Yevmiye Dökümü" tercihi yapılıp "Ara Hesaplar" sorusuna [Evet] girildiğinde fiş dökümünde de ara hesaplar yazdırılmaktadır.

Deftere Döküm
   Bu döküm türü, defterin noterce tasdiklenmiş kağıtlara yazılması için kullanılır. Bu türde döküm yapabilmeniz için önceden Fiş İşlemleri Menüsü'ndeki Fiş Sıralama ve Kesinleştirme opsiyonunu kullanarak belli bir tarihe göre kayıtları kesinleştirmiş olamanız gerekir Eğer söz konusu kesinleştirme yapılmışsa hemen alt satırda kayıtların hangi tarih itibariyle kesinleştirildiği gösterilir, kesinleştirme yapılmamışsa bu şekilde döküm alamayacağınızı belirten bir hata mesaj gösterilir ve tekrar Döküm Türü alanına dönülür.

Dikkat! Yevmiye defterini tasdikli deftere yazdırmadan önce Ana Menü'deki Dosya Kontrol İşlemini çalıştırın Kontrol İşlemi bilgi dosyalarınızdaki kayıtları kontrol ederek, herhangi bir tutarsızlık veya bozukluk varsa sizi uyarır ve gerekli düzeltmeyi yapmaya çalışır. Eğer kontrolü çalıştırmadan defteri yazdırırsanız ve hesaplarda bir tutarsızlık varsa ciddi yasal sorunlar çıkabilir.

İlk Madde No, Son Madde No
   Bu iki alanda, hangi madde numaraları arasındaki kayıtların (fişlerin) deftere yazılmasını istediğinizi belirleyebilirsiniz. Program İlk Madde No olarak 1, Son Madde No olarak da girilmiş olan son fişin madde numarasını getirir.

Burada değerleri girmenizden sonra sağ taraflarında ilgili fişin kayıt tarihi gösterilir. Son Madde No olarak girdiğiniz fişin tarihi kesinleştirme tarihinden büyük ise Kesinleştirilen Son Fişe Kadar mesajı gösterilir. Bir fişin madde numarası sizin girdiğiniz limitler arasına düşse de, tarihi kesinleştirme tarihinden büyük ise döküme dahil edilmez. Burada geçen Madde Numarası ile Fiş Numarasını deyimleri birbirinden farklı anlamlara sahiptir. Parametreler Menüsü'ndeki Firma Parametreleri Girişi opsiyonunda yer alan Kesinleştirme Türü sorusuna verdiğiniz cevaba göre bir fişin Fiş Numarası ve Madde Numarası birbirinden farklı olabilir

Yazıcı, Sayfa Hesapla
   Bu alanda; dökümü yazıcıdan yazdırmak istiyorsanız [Y], defterin toplam kaç sayfa olacağını hesaplatmak istiyorsanız [S] girin. Bu dökümü ekranda göremezsiniz.

Sayfa Hesapla opsiyonu, girdiğiniz limitler arasındaki kayıtların, sanki yazıcıdan dökülüyormuş gibi sıralanarak, yapılacak dökümün kaç sayfa tutacağını hesaplamanızı sağlar. Bunun başlıca faydası notere tasdiklettiğiniz resmi defterin dökümü almaya yetip yetmeyeceğini öğrenmenizi sağlamasıdır. Hesaplama bittikten sonra sağ tarafta dökümün kaç sayfa tutacağı gösterilir ve bu alanda beklenir, defteri yazdırmak istiyorsanız [Y] tuşuna basarak devam edebilirsiniz.

Bütün bu parametreleri girmenizden sonra dökümün yapılmasına başlanır. Fişler deftere madde numarası sırasında yazılır. Çıktının nasıl bir şekle sahip olduğunu ve içeriğini öğrenmek istiyorsanız bir döküm alıp inceleyebilirsiniz.

Döküm başladıktan sonra yarıda kesmek isterseniz [F1] tuşuna basın ve Döküm Yarıda Kesilsin mi (E/H)? sorusunu [E] ile cevaplayın. Ekran dökümünü durdurmak için de, bir ekran dolup en altta Devam Etmek İçin Bir Tuşa Basın mesajı çıktığında [Esc] tuşuna basın.

Dökümün içeriğini belirleyen unsurlardan birisi de Parametreler Menüsü'ndeki Firma Parametreleri Girişi opsiyonunda yer alan

Yevmiye Dökümü sorusuna verdiğiniz cevaptır adı geçen sorunun opsiyonları ve etkileri aşağıdaki gibidir:
Ayrıntı
   Yevmiye fişlerinin yazılmasında olduğu gibi, fiş maddeleri bütün detaylarıyla yazılır.

Özet
   Muavin ve Tali hesapların detayları yazılmaz. Bir fişte birden çok defa işlem girilen hesaplar sadece bir satır halinde toplam olarak gösterilir.

Ana Hesaplar
   Muavin ve Tali hesapların işlemleri yazılmaz. Sadece ait oldukları ana hesap gösterilir.

Kasa Defteri Dökümü

Günlük Kasa Defteri, işletmenin kasa ile ilgili muamelelerinin günü gününe yazıldığı defterdir. Defterin bir tarafına, bir önceki günden devredilen kasa mevcudu, o gün içinde tahsil edilen paralar ve günlük peşin satış tutarları; diğer tarafına, o gün içinde yapılan ödemeler müfredatlı olarak kaydedilir. Perakende satışlarla sair hasılat ve ödemeler, belgelerine dayanılarak deftere topluca yazılabilir ( V.U.K., madde 185).

İlgili Hesap
   Menüden opsiyonu ilk seçtiğinizde, program bu alana uğramaz. Parametreler Menüsü'ndeki Firma Parametreleri Girişi opsiyonunda Kasa Hesabı olarak belirtilmiş hesabın kodu ve adı gösterilerek İlk Tarih alanına geçilir. Burada, Kasa Hesabının kodunu yazmanız gereklidir. Hesap seçimini [F1] tuşuyla çağıracağınız Hesap Planı Penceresi içinden de yapabilirsiniz.

Eğer firmanız birden çok kasa ile çalışıyorsa bu kasalara karşılık gelen hesapların her biri için ayrı bir döküm almanız gerekir. Aslen, program, istediğiniz herhangi bir hesab için Kasa Defteri yazabilir, seçtiğiniz hesabın ne olduğunun program için bir anlamı yoktur.

Döviz Kodu, Fiyat
   Döviz kodu alanına, döviz kodunu girin. Bu kodu [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de seçebilirsiniz.Döviz kodu alanını seçtikten sonra program otomatikman döviz fiyatı alanına geçer. İsterseniz bu alana [Tab] tuşuyla da geçebilirsiniz. Döviz fiyatını belirttikten sonra program defterdeki hesapların bakiyelerini seçilen döviz ve fiyatına göre hesaplar.Bu hesapların gerçek rakamlar olması için, Kur tablosuna günlük kurları düzenli girmeniz gerekir.

İlk Tarih, Son Tarih
   Bu iki alanda, hangi tarihler arasında Kasa Defteri'nin yazılmasını istiyorsanız o tarihleri girin. Program İlk Tarih olarak hesap dönemi başlangıç tarihini, Son Tarih olarak da günün tarihini otomatik getirir. Eğer Kasa Defterini günlük olarak yazdırıyorsanız, bu işlemi akşam mesai bitiminde ve her iki alana da günün tarihini girerek yapabilirsiniz.

Ekran, Yazıcı
   Bu soruyu; Kasa Defterini ekranda izlemek istiyorsanız [E], yazıcıdan yazdırmak istiyorsanız [Y] ile cevaplayın.

Son soruyu da cevaplamanızdan sonra döküme başlanır:
Ekrana Liste
   Ekrana dökülen defterde; Kasa Hesabına yapılmış her işlem ayrı bir satır halinde işlem tarihi, ait olduğu fişin numarası, fişte girilen açıklama ve tutarıyla birlikte gösterilir. Bir ekran dolduğunda en altta Devam Etmek İçin Bir Tuşa Basın mesajı çıkar. Döküme devam etmek istiyorsanız [Enter] tuşuna terkedip menüye dönmek istiyorsanız [Esc] tuşuna basabilirsiniz.

Yazıcıya Liste
   Yazıcıdan çıkan listede Kasa Hesabına yapılmış işlemler sol tarafta borç işlemleri sağ tarafta alacak işlemleri olmak üzere işlemin o günkü sıra numarası, ait olduğu fişin numarası, fişte girilen açıklama ve tutarı ile birlikte gösterilir. Bir günün kayıtlarından diğer güne geçilirken tablo kapatılır ve nakli yekün alınır. Döküm başladıktan sonra yarıda kesmek isterseniz [F1] tuşuna basın ve ekrana çıkan Döküm Yarıda Kesilsin mi (E/H)? sorusunu [E] ile cevaplayın.

Muavin Defter Dökümü

Muavin Defter, hesap planındaki bütün hesaplara girilmiş işlemlerin, her hesap için ayrı olarak listelenmesini sağlamaktadır. Bu defterin de Kasa Defteri gibi resmi bir statüsü olmayıp, tasdiksiz adi kağıtlara yazdırılabilir.

İlk Hesap Kodu, Son Hesap Kodu
   Bu iki alanda hangi kodlar arasındaki hesapların işlemlerinin deftere yazılacağını belirleyebilirsiniz. Bütün hesapların dökülmesini istiyorsanız her iki alana da herhangi bir şey yazmadan [Enter] tuşuna basın. Sadece tek bir hesabın dökülmesini istiyorsanız her iki alana da o hesabın kodunu yazın. Hesap seçimini [F1] tuşuyla çağıracağınız Hesap Planı Penceresi'nden de yapabilirsiniz.

Döviz Kodu, Fiyat
   Döviz kodu alanına, döviz kodunu girin. Bu kodu [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de seçebilirsiniz.Döviz kodu alanını seçtikten sonra program otomatik olarak döviz fiyatı alanına geçer. İsterseniz bu alana [Tab] tuşuyla da geçebilirsiniz.Döviz fiyatını belirttikten sonra program defterdeki hesapların bakiyelerini seçilen döviz ve fiyatına göre hesaplar.Bu hesapların gerçek rakamlar olması için, Kur tablosuna günlük kurları düzenli girmeniz gerekir.

İlk Tarih, Son Tarih
   Bu iki alanda hangi tarihler arasındaki işlemlerin dökülmesini istediğinizi girebilirsiniz. Program İlk Tarih olarak hesap dönemi başlangıç tarihini, Son Tarih olarak da günün tarihini otomatik getirir.

İşlem Görmeyenler
   Belirlediğiniz tarihler arasında hiç işlem görmemiş hesapların listede görünmesini istiyorsanız bu soruyu [E] ile cevaplayın, aksi halde [H] ile geçin.

Ayrı Sayfalarda
   Yazıcıdan dökülecek defterde, her hesaba ait işlemlerin ayrı bir sayfanın başından başlayarak yazılmasını istiyorsanız bu soruyu [E] ile cevaplayın. Fazla kağıt harcamak istemiyorsanız [H] olarak geçin.

Ekran, Yazıcı
   Bu soruyu; defteri ekranda izlemek istiyorsanız [E], yazıcıdan yazdırmak istiyorsanız [Y] ile cevaplayın.

Miktar Kolonları
   Yazıcı dökümü almak istediğinizde sorulan bu soruyu, miktar kolonlarının da yazdırılmasını istiyorsanız [Evet] yoksa [Hayır] olarak cevaplayın.

Ekrandaki son soruyu da cevaplamanızdan sonra döküm başlar. Seçtiğiniz çıktı birimine göre döküm aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

Ekrana Döküm
   Her hesap için ayrı ekranlarda olmak üzere; en üstte hesabın kodu ve adı, onun altında da bir liste halinde hesaba yapılmış hareketler gösterilir. Her satırda ayrı bir hareket bulunmaktadır. Bir ekran dolduğunda en altta Devam Etmek İçin Bir Tuşa Basın mesajı çıkar. Mesaj çıktıktan sonra kullanabileceğiniz tuşlar ve işlevleri aşağıda açıklanmıştır.

[Enter] Devam. Döküme normal şekilde, sıralı olarak devam eder.

[F1] Sonraki Hesap. Hesap planındaki bir sonraki hesabın işlemlerini gösterir. Gösterilmekte olan hesabın başka işlemleri varsa bunlar geçilir.

[F2] Önceki Hesap. Hesap planındaki bir önceki hesabın işlemlerini gösterir.

[Esc] Son. Defter dökümünü terkederek menüye döner.

Yazıcıya Döküm
   Yazıcıya dökümde her hesap için ayrı bir tablo çizilmekte ve bu tablo içinde hesaba yapılmış işlemler listelenmektedir. Listenin neleri içerdiğini öğrenmek için örnek bir döküm alıp inceleyebilirsiniz. Döküm başladıktan sonra yarıda kesmek isterseniz [F1] tuşuna basın ve ekrana çıkan Döküm Yarıda Kesilsin mi (E/H)? sorusunu [E] ile cevaplayın.

Defter-i Kebir Dökümü

Defter-i Kebir, Yevmiye Defteri'ne geçirilmiş olan muameleleri adan alarak usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir (V.U.K., madde 184).

Döküm Türü
   Bu alana geldiğinizde, sağ tarafta iki opsiyon gösterilir: K: Kontrol, D: Deftere. Bu iki opsiyondan birini seçmek için baş tarafında gösterilen harfin tuşuna ([K] veya [D]) basın.

Döküm türünü seçmenizden sonra, seçtiğiniz türe göre ekranda yeni opsiyonlar gösterilir. Bu opsiyonlar aşağıda açıklanmıştır.

Kontrol Döküm
   Bu tür dökümü, defteri tasdiksiz adi kağıtlara yazdırmak için kullanabilirsiniz. Bu dökümün başlıca faydası, resmi defterleri yazmadan önce size kayıtları kontrol etme imkanı tanımasıdır.

Döviz Kodu, Fiyat
   Döviz kodu alanına, döviz kodunu girin. Bu kodu [F1] tuşuyla çağıracağınız pencereden de seçebilirsiniz.Döviz kodu alanını seçtikten sonra program otomatik olarak döviz fiyatı alanına geçer. İsterseniz bu alana [Tab] tuşuyla da geçebilirsiniz.Döviz fiyatını belirttikten sonra program defterdeki hesapların bakiyelerini seçilen döviz ve fiyatına göre hesaplar.Bu hesapların gerçek rakamlar olması için, Kur tablosuna günlük kurları düzenli girmeniz gerekir.

İlk Hesap Kodu, Son Hesap Kodu
   Bu iki alanda hangi kodlar arasındaki hesapların deftere yazılmasını istediğinizi girebilirsiniz. Tüm hesapların deftere yazılmasını istiyorsanız her iki alanı da, herhangi bir şey yazmadan, [Enter] tuşuyla geçin.

İlk Tarih, Son Tarih
   Bu iki alanda hangi tarihler arasındaki kayıtların (fişlerin) deftere yazılmasını istediğinizi girebilirsiniz. Program İlk Tarih olarak hesap dönemi başlangıç tarihini, Son Tarih olarak da günün tarihini getirir.

Ayrı Sayfalarda
   Yazıcıdan dökülecek defterde, her hesaba ait işlemlerin ayrı bir sayfanın başından başlayarak yazılmasını istiyorsanız bu soruyu [E] ile cevaplayın. Fazla kağıt harcamak istemiyorsanız [H] olarak geçin.

Ekran, Yazıcı, Sayfa Hesapla
   Bu alanda; dökümü ekranda görmek istiyorsanız [E], yazıcıdan yazdırmak istiyorsanız [Y], defterin toplam kaç sayfa olacağını hesaplatmak istiyorsanız [S] girin. Sayfa Hesapla opsiyonun ne işe yaradığı aşağıda açıklanmıştır.

Ekrandaki son soruyu da cevaplamanızdan sonra döküm başlar. Seçtiğiniz çıktı birimine göre döküm aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

Ekrana Döküm
   Her hesap için ayrı ekranlarda olmak üzere; en üstte hesabın kodu ve adı, onun altında da bir liste halinde hesaba yapılmış hareketler gösterilir. Her satırda ayrı bir hareket bulunmaktadır. Bir ekran dolduğunda en altta Devam Etmek İçin Bir Tuşa Basın mesajı çıkar. Mesaj çıktıktan sonra kullanabileceğiniz tuşlar ve işlevleri aşağıda açıklanmıştır.

[Enter] Devam. Döküme normal şekilde, sıralı olarak devam eder.

[F1] Sonraki Hesap. Hesap planındaki bir sonraki hesabın işlemlerini gösterir. Gösterilmekte olan hesabın başka işlemleri varsa bunlar geçilir.

[F2] Önceki Hesap. Hesap planındaki bir önceki hesabın işlemlerini gösterir.

[Esc] Son. Defter dökümünü terkederek menüye döner.

Yazıcıya Döküm
   Yazıcıya dökümde her hesap için ayrı bir tablo çizilmekte ve bu tablo içinde hesaba yapılmış işlemler listelenmektedir. Listenin neleri içerdiğini öğrenmek için örnek bir döküm alıp inceleyebilirsiniz. Dökümün içeriğini belirleyen unsurlardan birisi de Parametreler Menüsü'ndeki Firma Parametreleri Girişi opsiyonunda yer alan Yevmiye Dökümü sorusuna verdiğiniz cevaptır Döküm başladıktan sonra yarıda kesmek isterseniz [F1] tuşuna basın ve ekrana çıkan Döküm Yarıda Kesilsin mi (E/H)? sorusunu [E] ile cevaplayın.

Deftere Döküm
   Bu döküm türü, defterin noterce tasdiklenmiş kağıtlara yazılması için kullanılır. Bu türde döküm yapabilmeniz için önceden Fiş İşlemleri Menüsü'ndeki Fiş Sıralama ve Kesinleştirme opsiyonunu kullanarak belli bir tarihe göre kayıtları kesinleştirmiş olamanız gerekir. Eğer söz konusu kesinleştirme yapılmışsa hemen alt satırda kayıtların hangi tarih itibariyle kesinleştirildiği gösterilir, kesinleştirme yapılmamışsa bu şekilde döküm alamayacağınızı belirten bir hata mesaj gösterilir ve tekrar Döküm Türü alanına dönülür.

Dikkat! Defter-i Kebir'i tasdikli deftere yazdırmadan önce Ana Menü'deki Dosya Kontol İşlemini çalıştırın. Kontrol İşlemi bilgi dosyalarınızdaki kayıtları kontrol ederek, herhangi bir tutarsızlık veya bozukluk varsa sizi uyarır ve gerekli düzeltmeyi yapmaya çalışır. Eğer kontrolü çalıştırmadan defteri yazdırırsanız ve hesaplarda bir tutarsızlık varsa ciddi yasal sorunlar çıkabilir.

İlk Hesap Kodu, Son Hesap Kodu
   Bu iki alanda hangi kodlar arasındaki hesapların deftere yazılmasını istediğinizi girebilirsiniz. Tüm hesapların deftere yazılmasını istiyorsanız her iki alanı da, herhangi bir şey yazmadan, [Enter] tuşuyla geçin.

İlk Tarih, Son Tarih
   Bu iki alanda hangi tarihler arasındaki kayıtların (fişlerin) deftere yazılmasını istediğinizi girebilirsiniz. Program İlk Tarih olarak hesap dönemi başlangıç tarihini, Son Tarih olarak da kesinleştirme tarihini getirir.

Yazıcı, Sayfa Hesapla
   Bu alanda; dökümü yazıcıdan yazdırmak istiyorsanız [Y], defterin toplam kaç sayfa olacağını hesaplatmak istiyorsanız [S] girin. Bu dökümü ekranda göremezsiniz.

Sayfa Hesapla opsiyonu, girdiğiniz limitler arasındaki kayıtların, sanki yazıcıdan dökülüyormuş gibi sıralanarak, yapılacak dökümün kaç sayfa tutacağını hesaplamanızı sağlar. Bunun başlıca faydası notere tasdiklettiğiniz resmi defterin dökümü almaya yetip yetmeyeceğini öğrenmenizi sağlamasıdır. Hesaplama bittikten sonra sağ tarafta dökümün kaç sayfa tutacağı gösterilir ve bu alanda beklenir, defteri yazdırmak istiyorsanız [Y] tuşuna basarak devam edebilirsiniz.

Ekrandaki son soruyu da cevaplamanızdan sonra döküm başlar. Seçtiğiniz çıktı birimine göre döküm aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

Ekrana Döküm
   Her hesap için ayrı ekranlarda olmak üzere; en üstte hesabın kodu ve adı, onun altında da bir liste halinde hesaba yapılmış hareketler gösterilir. Her satırda ayrı bir hareket bulunmaktadır. Bir ekran dolduğunda en altta Devam Etmek İçin Bir Tuşa Basın mesajı çıkar. Mesaj çıktıktan sonra kullanabileceğiniz tuşlar ve işlevleri aşağıda açıklanmıştır.

[Enter] Devam. Döküme normal şekilde, sıralı olarak devam eder.

[F1] Sonraki Hesap. Hesap planındaki bir sonraki hesabın işlemlerini gösterir. Gösterilmekte olan hesabın başka işlemleri varsa bunlar geçilir.

[F2] Önceki Hesap. Hesap planındaki bir önceki hesabın işlemlerini gösterir.

[Esc] Son. Defter dökümünü terkederek menüye döner.

Yazıcıya Döküm
   Yazıcıya dökümde her hesap için ayrı bir tablo çizilmekte ve bu tablo içinde hesaba yapılmış işlemler listelenmektedir. Listenin neleri içerdiğini öğrenmek için örnek bir döküm alıp inceleyebilirsiniz. Döküm başladıktan sonra yarıda kesmek isterseniz [F1] tuşuna basın ve ekrana çıkan Döküm Yarıda Kesilsin mi (E/H)? sorusunu [E] ile cevaplayın.

Dökümün içeriğini belirleyen unsurlardan birisi de Parametreler Menüsü'ndeki Firma Parametreleri Girişi opsiyonunda yer alan Yevmiye Dökümü sorusuna verdiğiniz cevaptır. Adı geçen sorunun opsiyonları ve etkileri aşağıdaki gibidir:
Ayrıntı Bir kebir hesaba ve onun alt hesaplarına herhangi bir fişte girilmiş bütün hareketler ayrı ayrı gösterilir.

Özet Bir kebir hesaba ve onun alt hesaplarına herhangi bir fişte girilmiş bütün hareketler tek bir satır halinde gösterilir.

Geri Önceki Konu Sonraki Konu

İçindekiler

©Copyright 1989 - 2004,  Datasoft Yazılım Ltd. Şti. - Her hakkı saklıdır.

Bu sayfa son olarak 10 Ocak 2005 tarihinde güncellendi.