Datasoft Bulut

Yazılım Hizmeti Üyelik
Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

Datasoft Bilg. Sist. Yaz. ve Don.
San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi

Soğanlık Yeni Mah. Baltacı Mehmetpaşa Sokak
Helenium Twins A Blok No:1A/6 Kartal/İstanbulİşbu Yazılım Hizmeti Üyelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Datasoft Bilg. Sist. Yaz. ve Don. San. Ve Tic. Ltd. Şti. (“Datasoft” veya “Şirket”) tarafından; 07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK” olarak anılacaktır)’nun 10. maddesindeki yükümlülük doğrultusunda; kurumsal kaynak yönetiminin sağlanması amacıyla, ön muhasebe ve mali müşavirlik süreçlerini dijital ortamda otomatize eden Microsoft ve/veya Linux tabanlı işletim sistemlerinde çalışacak, yurt içinde bulutta güvenli bir şekilde kurulan, yerleştirilen ve bakımı yapılan web/mobil tabanlı platform üzerinden sunulan akıllı finansman ve mali uygulamalar yazılımının (“Yazılım Hizmeti”) kullanılabilmesi için oluşturulacak kullanıcı üyeliği kapsamında, kullanıcıların işlenecek kişisel verileriyle ilgili bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler

Yazılım Hizmeti üyelik kaydının tamamlanabilmesi için isim, soyisim, elektronik posta adresi, telefon numarası ve parola bilgileriniz işlenmektedir.

Datasoft yalnızca platformda oluşturulacak kullanıcı kaydı kapsamında toplanan ve yukarıda sayılan kişisel verilerle sınırlı olarak veri sorumlusu sıfatına haizdir. Bunun dışında platformun içerisinde varsa kullanıcı/müşteri tarafından iletilen kişisel veriler veya bu platformun Gelir İdaresi Başkanlığı sistemiyle uyumlu olması için varsa özel entegratör veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nca zorunlu kılınan diğer kişisel veriler bakımından Datasoft; verilerin toplanmasına/yöntemine, veri türlerine, veri işleme amaçlarına, verilerin paylaşılıp paylaşılmayacağına/kimlerle paylaşılacağına, veri saklama sürelerine münhasıran karar vermeyeceği için veri işleyen statüsünde olacaktır.

İşleme Amaçları

Yukarıda sayılan kişisel veriler; platform üyelik kaydının tamamlanması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takip edilmesi, talep halinde yetkili kurumlara bilgi sağlanabilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; yetkili resmi mercilerden talep olması halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla sınırlı olarak resmi mercilere, finans, muhasebe ve ödeme işlerinin yürütülmesi amacıyla bankalara, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla danışmanlarımıza, hizmet kapsamındaki yükümlülerin ifası amacıyla sınırlı olarak hizmet/destek aldığımız tedarikçilere aktarılacaktır.

Kişisel Verilerinizin Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda yer alan kişisel verileriniz yazılım hizmeti üyelik formu aracılığıyla toplanmaktadır.  Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5/2-c maddesi gereği “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve KVKK’nın 5/2-ç maddesi gereği “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Haklarınız

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Datasoft’un adresine Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) ile veya İadeli Taahhütlü Posta / Noter vasıtasıyla tebligat yöntemiyle iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Datasoft’un Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.