Datasoft Bulut

Yazılım Hizmeti
Müşteri Kullanım Koşulları


 

1. Tanımlar

Yazılım Hizmeti: Hizmet Sağlayıcı tarafından tasarlanan ve bulut ortamında konumlandırılan web tabanlı platformu ve bu platform üzerinden Müşteriye verilecek hizmeti,

Datasoft Bilg. Sist. Yaz. Ve Don. San. Ve Tic. Ltd. Şti: Yazılım hizmetini sunan ve işbu yazılım hizmeti kullanım koşullarını belirlemeye yetkili şirketi, (bundan sonra “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır)

Müşteri: Datasoft Bilg. Sist. Yaz. Ve Don. San. Ve Tic. Ltd. Şti ile akdettiği Yazılım Hizmetleri Sözleşmesi (“Sözleşme”) ile yazılım hizmetini satın alan kişi veya şirketi,

Kullanıcı(lar): Yazılım Hizmeti’ni kullanan kişileri,

Hizmet Sağlayıcı Tarafından İletilen İçerik: Hizmet sağlayıcının platforma aktardığı her türlü bilgiyi,

Müşteri ve Kullanıcı Tarafından İletilen İçerik: Müşteri veya Müşteri’nin yetkilendirdiği Kullanıcı(lar) tarafından platforma iletilen her türlü kişisel veri, bilgi, metin, doküman ve belgeleri

2. Geçerlilik ve Kullanım

2.1. Koşullar, Sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmasıyla yürürlük kazanmaktadır.  

2.2. Hizmet Sağlayıcı, Yazılım Hizmet Sözleşmesin’de detaylı tanımlandığı üzere bir yazılım hizmeti sağlamaktadır. Ancak yazılımın mülkiyeti Hizmet Sağlayıcı’ya aittir.

2.3. Yazılımın Müşteri veya Kullanıcı(lar) tarafından gerek işbu koşulların 3. maddesine, gerekse yürürlükteki fikri ve sınai mülkiyet mevzuatına aykırı şekilde kullanımı halinde, -bundan doğacak her türlü zarar ve ziyana ilişkin dava ve talep hakkı saklı kalmak üzere- Hizmet Sağlayıcı Sözleşme’yi tek taraflı feshetme veya kendi inisiyatifinde olmak üzere yazılım hizmetinin kullanımını kısmen veya tamamen durdurma hakkına sahiptir. 

3. Yasak Haller

3.1. Yazılım; yalnızca Sözleşme’de belirtilen kapsam ve amaçlar içindir.  Yazılımın bunlar dışında Hizmet Sağlayıcı’nın yazılı onayı olmaksızın ticari olarak kullanılması, yayınlanması, 3. Şirketlere ücretli veya ücretsiz kullandırılması veya satılması, kamuya açılması yasaktır.  

3.2. Yazılımın kiralanması, alt lisans verilmesi, değiştirilmesi, uyarlanması, dönüştürülmesi, kopyalanması, yeniden ve/veya tersine mühendislik konusu edilmesi yasaktır. 

3.3. Yazılımın kaynak koda dönüştürülmesi, kısmen/tamamen bileşenlerine ayrılması, türev çalışmalar oluşturulması veya nesne kodundan kaynak kod oluşturulmaya çalışılması yasaktır. 

3.4. Yazılıma ilişkin şifreleme, güvenlik veya yetkilendirme mekanizmasının atlanması ya da devre dışı bırakılması veya yazılıma veya ağa yetkisiz erişim elde etmek ya da bunlara müdahale etmek için herhangi bir yöntem kullanılması yasaktır.

3.5. Yazılım münhasıran Müşteri’nin ve Kullanıcıların kullanımı içindir.

3.6. Hizmet Sağlayıcı, Yazılım Hizmeti ile sağlanan yazılımın kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu veya ilgili mevzuatın tüm gerekliliğini sağladığı şeklinde bir taahhütte bulunmamaktadır. Yazılım içerisinde sistemsel sorunlar veya hatalar oluşması sebebiyle Müşterilerin yetkili olmadıkları alanlara ve/veya Müşterilere ve kendileriyle ilgisiz Kullanıcılara ilişkin bilgilere erişmesi kullanım hakkı vermemektedir. Böyle bir durumda ilgili Müşteri tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya derhal haber verilmesi gerekmektedir. Yetkisiz kullanımdan doğan, üçüncü kişiler ve Hizmet Sağlayıcı nezdinde doğan zararlar dahil her türlü zarar ve ziyana ilişkin sorumluluk ilgili Müşteriye aittir.

3.7. Yukarıda belirtilen yasaklı davranışların gerçekleşmesi halinde, bundan doğacak her türlü zarar ve ziyana ilişkin dava ve talep hakkı saklı kalmak üzere, Hizmet Sağlayıcı Sözleşme’yi tek taraflı feshetme veya kendi inisiyatifinde olmak üzere yazılım hizmetinin kullanımını kısmen veya tamamen durdurma hakkına sahiptir.  

4. Hizmet Sağlayıcı Tarafından İletilen İçerik ve Taahhüt 

4.1. Hizmet Sağlayıcı, Yazılım Hizmeti’nin Müşteri’nin beklediği veya mevzuatın tüm gerekliliklerini karşıladığı şeklinde bir taahhütte bulunmamaktadır. 

4.2. Hizmet Sağlayıcı yazılımının dokümantasyonlarıyla uyum içinde olması ve matbu veya manyetik ortamda sağlanan dokümantasyonlarında tanımlanan işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için gerekli tüm özeni gösterecektir.

4.3. Hizmet Sağlayıcı, tanımları Yazılım Hizmet Sözleşmesi’nde yapılan GİB’in veya özel entegratörün veya üçüncü taraf bulut hizmet sağlayacısının altyapılarından veya sistemlerinden kaynaklanan durumlardan, Müşteri’nin donanım veya işletim sistemi arızasından, Müşteri tarafından telif hakları Hizmet Sağlayıcı’ya ait olmayan yazılımların kullanılmasından, entegrasyon amaçları ile platforma bağlanan Hizmet Sağlayıcı’nın sahibi olmadığı ara yazılımlardan kaynaklanan hatalardan, uzaktan erişim ağı ve iletişim ağı tasarım ve bağlantı hatalarından, voltaj dalgalanması ve elektrik problemlerinden, Müşteriden kaynaklı virüs bulaşmasından veya benzeri çevresel faktörlerden, mücbir sebeplerden ve kullanıcı hatalarından ve tüm bunlar sebebiyle oluşabilecek yazılım hataları ile platforma henüz kaydedilmemiş verilerin kaybından sorumlu değildir.

4.4. Hizmet Sağlayıcı kendi kusur veya kastından dolayı Müşteri nezdinde doğan doğrudan zararlardan sorumludur. Ancak bu sorumluluk Sözleşme’de yer alan bedeli aşamayacaktır. Hizmet sağlayıcı hiçbir koşulda dolaylı zararlardan sorumlu tutulamayacaktır. 

5. Müşteri ve Kullanıcılar Tarafından İletilen İçerik ve Taahhüt 

5.1. Platforma Müşteri veya Kullanıcı(lar) tarafından Müşteri’nin çalışanlarına, tedarikçilerine, müşterilerine, hissedarlarına, ortaklarına, yönetim kurulu üyelerine, sayılanlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir üçüncü kişi ya da şirkete ait bilgiler yüklenmesi mümkündür.

5.2. Söz konusu bilgilerin, hukuka uygun olarak elde edilmesinden, varsa onay/rıza mekanizmaları işletilmesinden, gerekli bilgilendirmelerin yapılmasından, varsa üçüncü şahıs veya şirketler nezdinde diğer işlemlerin gerçekleştirilmesinden tamamen Müşteri ve Kullanıcı sorumludur. 
5.3. Platform aracılığıyla 3. şahıs ya da şirketlere ya da bankalara ya da resmi makamlara açıklanan / gönderilen her türlü bilgi, belge, yazı ve bunların içeriğinden Müşteri sorumludur.

5.4. Bu bilgilerin elde edilmesi ve/veya platforma aktarılması ve/veya 3. şahıs ya da şirketlere ya da bankalara ya da resmi makamlara açıklanması / gönderilmesi bakımından Hizmet Sağlayıcı’ya yöneltilen herhangi bir talep veya dava veya bunların neticesinde Hizmet Sağlayıcı’nın ödemek zorunda kaldığı herhangi bir zarar veya tazminat veya tüm bunlarla bağlantılı olarak idari makamlarca Hizmet Sağlayıcı’ya uygulanan herhangi bir yaptırım aynen Müşteri’ye rücu edilecek olup, Hizmet sağlayıcının ilk yazılı talebi halinde nakden ve defaten ilgili bedel Müşteri tarafından derhal Hizmet Sağlayıcı’ya ödenecektir. 

6. Müşterinin Kullanıcıların Eylemlerinden Doğan Sorumluluğu 

6.1. Müşteri’nin nam ve hesabına Yazılımı kullanan Kullanıcıların işbu Koşullara, Sözleşme hükümlerine ve yürürlükte bulunan tüm mevzuata aykırı davranışlarından dolayı Müşteri doğrudan Kullanıcılarla birlikte müşterek ve müteselsil olarak sorumludur.  Müşteri ve Kullanıcılar arasında sorumluluğa ilişkin varsa iç düzenleme veya sözleşmeler hiçbir şekilde Hizmet Sağlayıcıyı ilgilendirmemektedir.

6.2. Müşterilere ait bilgilerin hukuka uygun şekilde elde edilmesi, kullanıcıların söz konusu kayıt işlemlerini yapabilmek için yetkilendirilmiş olup olmadıkları Kullanıcılar ve Müşteriler arasındaki hukuki ve veya fiili ilişkiye ilişkin olup, Hizmet Sağlayıcı bu işlemlerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve ilişkiyi ve bilgileri doğrulama yükümlülüğü altında değildir.
6.3. Hizmet Sağlayıcı her zaman ve tek taraflı inisiyatifinde olmak üzere platforma kayıt veya platformda yapılacak işlemler yönünden güvenliği artıracak doğrulama (mali mühür, elektronik imza vb) işlemleri devreye alabilecektir. Bu durumda Kullanıcı ve Müşteriler bu yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.

6.4. Hizmet Sağlayıcı’nın söz konusu işlemleri devreye almaması kendisi nezdinde herhangi bir sonuç doğurmayacağı gibi 6.2 ve 6.3. maddeler yönünden Kullanıcı ve Müşterilerin sorumluluklarını da ortadan kaldırmayacaktır.

7. Koşullarda Yer Almayan Hususlar 

İşbu koşullarda yer almayan bütün konu ve hususlar bakımından Yazılım Hizmet Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır.