Datasoft Bulut

Yazılım Hizmeti
Kullanıcı Kullanım Koşulları

 


1. Tanımlar

Yazılım Hizmeti: Hizmet Sağlayıcı tarafından tasarlanan ve bulut ortamında konumlandırılan web tabanlı platformu ve bu platform üzerinden Müşteriye verilecek hizmeti,

Datasoft Bilg. Sist. Yaz. Ve Don. San. Ve Tic. Ltd. Şti: Yazılım hizmetini sunan ve işbu yazılım hizmeti kullanım koşullarını belirlemeye yetkili şirketi, (bundan sonra “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır)

Müşteri: Datasoft Bilg. Sist. Yaz. Ve Don. San. Ve Tic. Ltd. Şti ile akdettiği Yazılım Hizmetleri Sözleşmesi (“Sözleşme”) ile yazılım hizmetini satın alan kişi veya şirketi,

Kullanıcı(lar): Yazılım Hizmeti’ni kullanan kişileri,

Sahip (Owner) Kullanıcı: Platformda Müşteriyi tanımlayan, diğer kullanıcılara yetki veren, satın alma ve Müşteri kapatma konusunda yetki sahibi olan ve kendi yetkisini başka kullanıcıya devretme hakkına sahip olan kullanıcıyı,

Hizmet Sağlayıcı Harici İletilen İçerik: Sahip kullanıcı veya sahip kullanıcının yetkilendirdiği Kullanıcı(lar) tarafından platforma iletilen her türlü kişisel veri, bilgi, metin, doküman ve belgeleri,

2. Yazılım Hizmetinin Çalışma Prensipleri ve Kullanımı

2.1. Hizmet Sağlayıcı tarafından detayları Sözleşme’de tanımlandığı üzere web tabanlı bir platform üzerinden yazılım hizmeti verilmektedir.

2.2. Kullanıcılar;
Datasoft Bulut ERP platformu üzerinden bir kayıt oluştururlar. Kullanıcılar serbest muhasebeci ve mali müşavirler olabileceği gibi, tüzel kişi Müşteri’nin yetkilisi, çalışanı veya konu özelinde yetkilendirdikleri kişiler olabilecektir.

2.3.Sahip kullanıcı tarafından müşteri (firma/şirket) kaydı oluşturulur. Sahip kullanıcı müşteri üzerinde yetkilendirdiği diğer kullanıcıları davet edebilir.

2.4.Müşterilere ait bilgilerin hukuka uygun şekilde elde edilmesi, kullanıcıların söz konusu kayıt işlemlerini yapabilmek için yetkilendirilmiş olup olmadıkları Kullanıcılar ve Müşteriler arasındaki hukuki ve/veya fiili ilişkiye ilişkin olup, Hizmet Sağlayıcı bu işlemlerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez, ilişkiyi ve bilgileri doğrulama yükümlülüğü altında değildir.

2.5.Sahip kullanıcı tarafından Müşteriye ilişkin bilgiler sisteme girildikten sonra, kullanıcının sistemde kayıtlı mail hesabına platform üzerinden bir davet gönderilebilir. Daha sonra gönderilen davet linki üzerinden davet edilen diğer kullanıcılar, daveti kabul etmeleri durumunda, Müşteri üzerinde yetkileri dahilinde işlem yapabilirler.

2.6. Kullanıcılar birden fazla Müşteri hesabında yetkileri dahilinde işlem yapabilirler.

2.7.Hizmet Sağlayıcı her zaman ve tek taraflı inisiyatifinde olmak üzere platforma kayıt veya platformda yapılacak işlemler yönünden güvenliği artıracak doğrulama (mali mühür, elektronik imza vb) işlemleri devreye alabilecektir. Bu durumda Kullanıcı ve Müşteriler bu yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.

2.8.Hizmet Sağlayıcı’nın 2.7. maddedeki işlemleri devreye almaması kendisi nezdinde herhangi bir sonuç doğurmayacağı gibi 2.3.,2.4. ve 2.5. maddeler yönünden Kullanıcı ve Müşterilerin sorumluluklarını da ortadan kaldırmayacaktır.

2.9.Yazılımın, Kullanıcı(lar) tarafından gerek işbu koşulların 3. maddesine, gerekse yürürlükteki fikri ve sınai mülkiyet mevzuatına aykırı şekilde kullanımı halinde, -bundan doğacak her türlü zarar ve ziyana ilişkin dava ve talep hakkı saklı kalmak üzere- Hizmet Sağlayıcı Sözleşme’yi tek taraflı feshetme veya kendi inisiyatifinde olmak üzere yazılım hizmetinin kullanımını kısmen veya tamamen durdurma veya Kullanıcıların platforma erişimini sonlandırma hakkına sahiptir. 

3. Yasak Haller

3.1. Yazılım; yalnızca Sözleşme’de belirtilen kapsam ve amaçlar içindir.  Yazılımın mülkiyeti Hizmet Sağlayıcı’ya aittir. Yazılımın Hizmet Sağlayıcı’nın yazılı onayı olmaksızın, Sözleşme kapsamı dışında kullanılması, yayınlanması, yetkisiz kişi ya da şirketlere  ücretli veya ücretsiz kullandırılması veya satılması, kamuya açılması yasaktır. 

 3.2. Yazılımın Kullanıcılar tarafından 3. şahıs ya da şirketlere kiralanması, alt lisans verilmesi, değiştirilmesi, uyarlanması, dönüştürülmesi, kopyalanması, yeniden ve/veya tersine mühendislik konusu edilmesi yasaktır. 

3.3. Yazılımın Kullanıcılar tarafından kaynak koda dönüştürülmesi, bileşenlerine ayrılması, türev/benzer çalışmalar ve programlar oluşturulması veya nesne kodundan kaynak kod oluşturulmaya çalışılması yasaktır. 

 3.4. Kullanıcılar tarafından yazılıma ilişkin şifreleme, güvenlik veya yetkilendirme ve erişim mekanizmasının atlanması ya da devre dışı bırakılması veya yazılıma veya ağa yetkisiz erişim elde etmek ya da bunlara müdahale etmek için herhangi bir yöntem kullanılması yasaktır.

3.5. Hizmet Sağlayıcı, Yazılım Hizmeti ile sağlanan yazılımın kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu veya ilgili mevzuatın tüm gerekliliğini sağladığı şeklinde bir taahhütte bulunmamaktadır. Yazılım içerisinde sistemsel sorunlar veya hatalar oluşması sebebiyle Kullanıcıların yetkili olmadıkları alanlara ve/veya Müşterilere ilişkin bilgilere erişmesi kullanım hakkı vermemektedir. Böyle bir durumda ilgili Kullanıcı tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya derhal haber verilmesi gerekmektedir. Yetkisiz kullanımdan doğan, üçüncü kişiler ve Hizmet Sağlayıcı nezdinde doğan zararlar dahil her türlü zarar ve ziyana ilişkin sorumluluk ilgili Kullanıcıya aittir.

3.6. Yukarıda belirtilen yasaklı davranışların gerçekleşmesi halinde, bundan doğacak her türlü zarar ve ziyana ilişkin dava ve talep hakkı saklı kalmak üzere, Hizmet Sağlayıcı Sözleşme’yi tek taraflı feshetme veya kendi inisiyatifinde olmak üzere yazılım hizmetinin kullanımını kısmen veya tamamen durdurma veya Kullanıcıların platforma erişimini sonlandırma hakkına sahiptir. 

4. Hizmet Sağlayıcı Harici İletilen İçerik ve Taahhüt 

4.1. Platforma Kullanıcı(lar) tarafından Müşterilere, bunların çalışanlarına, tedarikçilerine, müşterilerine, hissedarlarına, ortaklarına, yönetim kurulu üyelerine, sayılanlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir üçüncü kişi ya da şirkete ait bilgiler yüklenmesi mümkündür.

4.2. Söz konusu bilgilerin, hukuka uygun olarak elde edilmesinden, varsa onay/rıza mekanizmaları işletilmesinden, gerekli bilgilendirmelerin yapılmasından, varsa üçüncü şahıs veya şirketler nezdinde diğer işlemlerin gerçekleştirilmesinden tamamen Müşteri ve Kullanıcılar sorumludurlar. 

4.3. Kullanıcılar; bu bilgilerin elde edilmesi ve/veya platforma aktarılması bakımından Hizmet Sağlayıcı’ya yöneltilen herhangi bir talep veya dava veya bunların neticesinde Hizmet Sağlayıcı’nın ödemek zorunda kaldığı herhangi bir zarar veya tazminat veya tüm bunlarla bağlantılı olarak idari makamlarca Hizmet Sağlayıcı’ya uygulanan herhangi bir yaptırımın Hizmet Sağlayıcı tarafından aynen Müşteri’ye rücu edileceğini bildiğini, bunun sonucunda konu Hizmet Sağlayıcı’yı ilgilendirmemekle birlikte, Müşteri’nin de kendisine çeşitli yaptırımlar uygulayabileceğinin farkında olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Güvenlik

5.1. Platforma kullanıcı kaydı sırasında Kullanıcı tarafından münhasıran bir kullanıcı adı ve şifre oluşturulur. 

5.2. Platforma giriş yapılabilmesi için kayıt sırasında oluşturulacak kullanıcı adı ve şifrenin saklanması sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir.
5.3. Kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin yalnızca kullanıcı tarafından bilinmesi ve kullanılması gerekmektedir. Söz konusu bilgilerin hatalı, hukuka aykırı ya da yetkisiz kişilerce izinsiz kullanımına bağlı olarak Hizmet Sağlayıcı bir sorumluluk kabul etmemektedir.

5.4. Hangi amaçla olursa olsun izinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde Hizmet Sağlayıcı veya 3. şahısların uğrayacağı zarar ziyandan buna sebebiyet veren Kullanıcı ile birlikte Müşteri müşterek ve müteselsil sorumludur. 
Platform kullanılarak 3. şahıs ya da şirketlere ya da bankalara ya da resmi makamlara gönderilen her türlü bilgi, belge, yazı ve bunların içeriğinden Müşteri ve Kullanıcı sorumludurlar.

5.5. Müşteriler ve Kullanıcılar platforma iletilen /yüklenen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, yanıltıcı olmadığını, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını kabul ve garanti etmektedirler.

5.6. Kullanıcı, kullanıcı adı ve/veya şifrenin izinsiz olarak kullanıldığı ya da ele geçirilme teşebbüsünde bulunulduğunu öğrenir öğrenmez gerekli tedbirleri almakla ve Hizmet Sağlayıcı’ya derhal haber vermekle yükümlüdür.