Datasoft Bulut

SÖZLEŞME NUMARASI

DATASOFT …

 

YAZILIM HİZMET SÖZLEŞMESİ
İşbu Yazılım Hizmetleri Sözleşmesi (“Sözleşme”), detayları aşağıda yer alan taraflar arasında [………….] tarihinde ve Müşteri tarafından elektronik ortamda onay verilerek imzalanmıştır.

  • 1. Taraflar

 

Hizmet Sağlayıcı

Unvanı

Datasoft Bilg. Sist. Yaz. ve Don. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi

Soğanlık Yeni Mah. Baltacı Mehmetpaşa Sokak Helenium Twins A Blok No:1A/6 Kartal / İstanbul

Vergi Dairesi

 

Vergi Numarası

 

Telefon Numarası

 

E - Posta

 

Müşteri

Unvanı

 

Ad - Soyad

 

Adresi

 

Vergi Dairesi

 

Vergi Numarası

 

Telefon Numarası

 

E - Posta

 

Müşteri ve Hizmet Sağlayıcı bundan böyle ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

  • 2. Sözleşmenin Kapsamı

İşbu Sözleşmenin kapsamı, Müşteri’ye kurumsal kaynak yönetiminin sağlanması amacıyla, ön muhasebe ve mali müşavirlik süreçlerini dijital ortamda otomatize eden Microsoft ve/veya Linux tabanlı işletim sistemlerinde çalışacak, bulutta güvenli bir şekilde kurulan, yerleştirilen ve bakımı yapılan web/mobil tabanlı platform üzerinden akıllı finansman ve mali uygulamalar yazılımı sunulmasıdır.

Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan iş modeli Web ve Mobil Platform modeli olarak tanımlanmaktadır. Bu sebeple, işbu sözleşmenin 2. Maddesinin ilk paragrafından tanımlanan yazılım/platform bundan sonra, “Yazılım Hizmeti” olarak anılacaktır. Yazılım Hizmeti, Türkiye’de yer alan üçüncü taraf bulut hizmet sağlayıcısı üzerinden yapılandırılmaktadır.

  • 3. Tanımlar

İşbu Sözleşmede veya platformda veya Yazılım Hizmeti Fiyat Listesi’nde veya Yazılım Hizmeti Ek Hizmetler Fiyat Listesi’nde yer alan aşağıdaki ifadeler;

Bulut Hizmet Sağlayıcısı: Hizmet Sağlayıcı’nın sunduğu Yazılım Hizmeti’nin altyapı, uygulama ve depolama hizmetleri sunan Türkiye’de yerleşik üçüncü taraf şirketi,
Özel Entegratör: Sistemi Hizmet Sağlayıcı’nın verdiği Yazılım Hizmeti ile entegre çalışan GİB tarafından izin verilmiş, elektronik belgelerin oluşturulması, imzalanması, iletilmesi hususlarında mükelleflere hizmet veren kuruluşu,
GİB:Gelir İdaresi Başkanlığı’nı,
Defter Beyan Sistemi: Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin elektronik olarak oluşturulması ve saklanmasına, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik olarak verilebilmesine, elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkan tanıyan ve kapsamda yer alan mükelleflerin GİB veri tabanında yer alan diğer bilgilerini mükelleflerin bilgisine sunan sistemi,
Elektronik Kayıt: Elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri oluşturan, elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi öğesini,
Elektronik Belge: Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütününü,
Elektronik Fatura (e-Fatura):Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan faturaların, elektronik ortamda oluşturma, gönderme, saklama, ibraz aşamalarının gerçekleştirildiği http://www.efatura.gov.tr/ adresinde duyurulan format ve standartlara uygun uygulamayı,
Elektronik Arşiv (e-Arşiv):Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan uygulamayı,
Elektronik İrsaliye (e-İrsaliye): Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre düzenlenmesi zorunlu olan İrsaliyelerin, elektronik ortamda oluşturma, gönderme, saklama, ibrsaz aşamalarının gerçekleştirildiği http://www.efatura.gov.tr/ adresinde duyurulan format ve standartlara uygun uygulamayı,
Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-Serbest Meslek Makbuzu): Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre düzenlenmesi zorunlu olan Serbest Meslek Makbuzlarının elektronik ortamda oluşturma, gönderme, saklama, ibraz aşamalarının gerçekleştirildiği http://www.efatura.gov.tr/ adresinde duyurulan format ve standartlara uygun uygulamayı,
Elektronik Müstahsil Makbuzu (e-Müstahsil Makbuzu):Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre düzenlenmesi zorunlu olan Müstahsil Makbuzunun, elektronik ortamda oluşturma, gönderme, saklama, ibraz aşamalarının gerçekleştirildiği http://www.efatura.gov.tr/ adresinde duyurulan format ve standartlara uygun uygulamayı,
Elektronik Defter (e-Defter):Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin, http://www.edefter.gov.tr/ adresinde duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesini sağlayan uygulamayı,
e-Defter Beratı: Elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, GİB tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve GİB Mali Mührü ile onaylanmış elektronik dosyayı,
Güvenli Elektronik İmza: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun dördüncü maddesinde tanımlanan elektronik imzayı,
Mali Mühür: 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde GİB için TÜBİTAK-UEKAE tarafından hazırlanan elektronik sertifika alt yapısını,
Zaman Damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından doğrulanan kaydı,
e-Dönüşüm Uygulamaları: e-Fatura,, e-Arşiv Fatura, e-Bilet, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu,e-Defter uygulamalarının tamamını veya herhangi birini,
İnternet Bağlantısı: İnternet tüm kısıtlama ve sınırlardan bağımsız, merkezi kontrol dışında işlev gösteren ve bilgisayarların bir ağ dâhilinde birbiri ile bağlantıda olmasını sağlayan iletişim ağını,
Kapatma: Firmanın platformdaki kullanımının sonlandırılması ve verilerinin silinmesini,
Kısıtlama: Müşteri veya Kullanıcıların program kullanım özelliklerinin sınırlandırılmasını,
Dondurma: Müşteri verilerine erişimin durdurulmasını,
Belge: Programda tanımlı olan Alış/Satış Belgeleri (Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura, Serbest Meslek Makbuzu, Müstahsil Makbuzu, Stok Fişleri vb.), Finans Belgeleri (Tahsilat/Ödeme/İşlem Makbuzları, Cari/Kasa/Banka Fişleri vb.) ve kullanıcı tarafından tanımlanmış olan tüm diğer belgeler ile düzenlenmiş her bir kaydı,
Kontör: Oluşturulan belge sayısını gösteren sayacı,
Kullanıcı: Yazılım Hizmeti’ni kullanan kişi ya da kişileri,
Kullanıcı Kullanım Koşulları: Kullanıcı’nın Yazılım Hizmeti’ni kullanabilmek için tabi olduğu şartları,
Kullanım Süresi: Müşterinin satın aldığı kontörlerin geçerlilik süresini,
Müşteri Kullanım Koşulları: Müşteri’nin Yazılım Hizmeti’ni kullanabilmek için tabi olduğu şartları,
İçerik: Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan yazılım hizmetindeki ana programlar ve bu programlara bağlı çalışan modülleri, (Ana programlar ve bağlı çalışan modüller müşteri tarafından seçilen hizmet kapsamında belirlenmektedir.)
Paket: Kullanıcı sayısı, kontör sayısı, kullanım süresi ve içeriğinin belirtildiği ürünü,
Sahip (Owner) Kullanıcı: Platformda Müşteriyi tanımlayan, diğer kullanıcılara yetki veren, satın alma ve Müşteri kapatma konusunda yetki sahibi olan ve kendi yetkisini başka kullanıcıya devretme hakkına sahip olan kullanıcıyı,

ifade eder.

Bu tanımlar dışında platformda veya Yazılım Hizmeti Fiyat Listesi’nde veya Yazılım Hizmeti Ek Hizmetler Fiyat Listesi’nde yer alan ifadeler bakımından GİB’in Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) geçerlidir.

 

4. Bakım ve Kullanıcı Desteği

4.1. Bakım ve kullanıcı destek hizmetleri münhasıran Yazılım Hizmetini ve bu Yazılım Hizmeti ile ilgili değişiklik ve güncelleştirmelerin uygun bir süre içinde tamamlanmasını, ortaya çıkacak - ve 4.3. maddede yer alanlar dışında kalan - arızaların ve kesintilerin - uzaktan destek sağlanması hizmetleri dahil olmak üzere - giderilerek, sistemin çalışır halde tutulmasını içerir. Yazılım Hizmeti kapsamı dışında kalan müşteri talepleri bakım ve kullanıcı desteği sınırları içinde kabul edilmemektedir. Bu tip taleplerin geliştirme çalışmalarında dikkate alınıp alınmayacağı Datasoft’un takdirindedir.Bakım ve kullanıcı destek hizmetleri münhasıran Yazılım Hizmetini ve bu Yazılım Hizmeti ile ilgili değişiklik ve güncelleştirmelerin uygun bir süre içinde tamamlanmasını, ortaya çıkacak - ve 4.3. maddede yer alanlar dışında kalan - arızaların ve kesintilerin - uzaktan destek sağlanması hizmetleri dahil olmak üzere - giderilerek, sistemin çalışır halde tutulmasını içerir. Yazılım Hizmeti kapsamı dışında kalan müşteri talepleri bakım ve kullanıcı desteği sınırları içinde kabul edilmemektedir. Bu tip taleplerin geliştirme çalışmalarında dikkate alınıp alınmayacağı Datasoft’un takdirindedir.Bakım ve kullanıcı destek hizmetleri münhasıran Yazılım Hizmetini ve bu Yazılım Hizmeti ile ilgili değişiklik ve güncelleştirmelerin uygun bir süre içinde tamamlanmasını, ortaya çıkacak - ve 4.3. maddede yer alanlar dışında kalan - arızaların ve kesintilerin - uzaktan destek sağlanması hizmetleri dahil olmak üzere - giderilerek, sistemin çalışır halde tutulmasını içerir. Yazılım Hizmeti kapsamı dışında kalan müşteri talepleri bakım ve kullanıcı desteği sınırları içinde kabul edilmemektedir. Bu tip taleplerin geliştirme çalışmalarında dikkate alınıp alınmayacağı Datasoft’un takdirindedir.

4.2. Bakım ve kullanıcı destek hizmetlerinin sunulabilmesi için işbu Sözleşme’nin yürürlükte olması, Müşteri’nin Yazılım Hizmeti ile ilgili kullanım hakkını kaybetmemiş olması gerekmektedir.

4.3. Söz konusu bakım ve kullanıcı destek hizmetleri, Müşteriye ait Özel Entegratör, GİB portal ve bulut hizmet sağlayıcısı ile ilintili yazılımları, modülleri, müşteri ortamına ait unsurları ve Müşterinin kullandığı 3.taraf yazılımlarını içermez.Bu cümleden olmak üzere aşağıdaki haller Datasoft Bakım ve Kullanıcı Desteği kapsamı dışındadır.

-Sorunun, Müşteri veya Kullanıcı’nın kusurlu veya hukuka aykırı hareketinden kaynaklanan nedenlerle ortaya çıkmış olması,

-Sorunun, Müşteri’nin iş süreçlerinden, sistemlerinden, donanımlarından, veri yapısının önceden belirlenmiş standartlara uygun olmamasından veya IT alt yapısından kaynaklanması,

-Sorunun, Müşteri’nin uygunsuz ve/veya lisanssız yazılım kullanmasından kaynaklanması,

-Sorunun GİB sistemlerinden veya genel internet altyapısından veya elektrik kesintisinden kaynaklanması,

-Sorunun özel entegratör veya üçüncü taraf bulut hizmet sağlayıcısı tarafından sunulan platformlardan kaynaklanması,

-Üçüncü taraf bulut hizmet sağlayıcının sağladığı altyapı kaynaklı veri tabanı sunucuların yanıt vermemesi, asılı (hang) konumda kalması, uzaktan bağlanılamaması,

-Özel entegratör veya üçüncü taraf bulut hizmet sağlayıcı tarafından sunulan platformlarda oluşan arızalar nedeni ile platformda oluşan performans kayıpları

4.4.Müşteri özel entegratör veya üçüncü taraf bulut hizmet sağlayıcısından kaynaklanan sorunlarda inisiyatifin Hizmet Sağlayıcı da olmadığını, sürecin özel entegratörün veya üçüncü taraf bulut hizmet sağlayıcısının kontrolünde olduğunu, Hizmet Sağlayıcı’ya herhangi bir isim altında bir sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5.Datasoft bakım ve kullanıcı destek hizmetleri mesai saatleri; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 09:00 – 18:00 saatleri arasındadır. Cumartesi, Pazar ve Resmi tatil günleri mesai saatleri dışındadır.

4.6.Müşteri, Yazılım Hizmeti’nin fonksiyonel özelliklerinden hangisinin uygun çalışmadığını, tespit edilen sorunun niteliğini, sorun ile ilgili tüm bilgileri, sorunun hangi ortamda ortaya çıktığını firma içi destek modülüne veya bulutdestek@datasoft.com.tr adresi üzerinden yazılı olarak detaylı bir şekilde tanımlamak ve bildirmekle yükümlüdür. Yazılı iletilmeyen talepler için; Datasoft kendi kayıtlarındaki bulgu ve bilgileri delil kabul etmekte ve destek hizmetlerini bu bilgiler ışığında vermektedir. Bu kapsamda iletilmeyen talepler ile ilgili Datasoft sorumlu tutulamayacaktır.

Datasoft, talepleri aşağıda belirtilen SLA (Hizmet Seviyeleri Anlaşması) seviyelerine bağlı olarak müdahale etmeyi ve çözmeyi kabul ve taahhüt eder.

Datasoft Bulut Destek SLA Seviyeleri

Problem Seviyesi

Müdahale
Süresi

Çözüm
Süresi

Seviye Açıklaması

Acil Öncelikli

2 saat

1 gün

Hizmetin Bütünüyle Devre Dışı Kalması

Yüksek Öncelikli

4 saat

2 gün

Hizmetin Bir Alt Parçasının Devre Dışı Kalması veya Bütünün Normal Hizmetini Vermesine Engel Olması

Orta Öncelikli

1 gün

3 gün

Hizmetin Bir Alt Parçasının Devre Dışı Kalması veya Bütünün Normal Hizmetini Vermesine Engel Olması

Düşük Öncelikli

2 gün

4 gün

Sistemin Bütününün veya Alt Hizmetlerin Normal İşleyişini Engellemeyen, İleride Olabilecek Problemi İşaret Eden Sorun

İşbu sözleşmede yer almayan bakım, arıza ve kullanıcı destek hizmetlerine yönelik düzenlemeler ve ücretlendirme bakımından Yazılım Hizmeti Ek Hizmetler Fiyat Listesi geçerlidir.

4.7.Müşteri’nin mesai saatleri dışındaki bakım ve destek taleplerinin yerine getirilip getirilmeyeceği, getirilecekse kapsamı, sınırı ve gerekirse ücretlendirmesi Datasoft tarafından belirlenir.Müşteri’nin mesai saatleri dışındaki istekleri firma içi destek modülünden veya bulutdestek@datasoft.com.tr  adresi üzerinden iletebilecek ve online takip edilebilecektir.

 

5.Ücretlendirme

5.1.Ödeme web/mobil platform içerisinde yer alan paketlerden tercih edilen pakete ilişkin olarak, Hizmet Sağlayıcı tarafından belirlenmiş ödeme şartları ile ödeme araçları vasıtasıyla ve elektronik ortamda yapılacaktır. Platforma bildirilen kredi kartları gerekli güvenlik önlemleri alınarak/aldırılarak Hizmet Sağlayıcı veya altyapı desteği aldığı Sözleşme dışı tarafça ödemelerin gerçekleştirilmesi ve banka entegrasyonunun yapılması amaçlarıyla saklanabilecektir.

5.2.Fatura, Hizmet Sağlayıcı tarafından platformda yer alan Müşteri bilgileri çerçevesinde elektronik olarak gönderilecektir.

5.3.Kapsamı işbu Sözleşme’de belirlenen Yazılım Hizmeti’ne ilişkin Müşteri tarafından tercih edilen pakete göre ücretlendirme aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Ücretler yönünden tercih edilen paketin satın alındığı günkü bedeli geçerlidir. Belirtilen ücretlendirmenin işbu sözleşmede yer almayan detayları Yazılım Hizmeti Fiyat Listesi’nde yer almaktadır.

Paket Adı

Paket İçeriği

Süresi

(Varsa Taahüt Durumu)

Ücreti

 

 

 

 

 

5.4.Ücretlendirmenin temel esası platformda kullanıcı tarafından düzenlenecek belge adedi, kullanıcı sayısı, kullanım süresi ve içeriğidir.

5.5.Platform Hizmet Sağlayıcı tarafından Müşteri’ye sözleşmede tanımlandığı haliyle sunulmaktadır. Müşterinin özel geliştirme veya ek talebi olması durumunda, öncelikle bu talebin Hizmet Sağlayıcı tarafından uygun görülmesi ve ayrıca tarafların bu ek geliştirme veya talebin fiyatlandırması konusunda mutabakat sağlaması gerekmektedir.

5.6.Seçilen paketin daha yüksek bir paketle değiştirilmek istenmesi halinde, değişiklik talebinde bulunulan tarihteki ücretlendirmeler geçerli olacaktır.

5.7.Yıllık / taahhütlü aylık paketlerde daha düşük bir pakete geçilemez. Bu durumda, Müşteri’nin talebi tamamen Hizmet Sağlayıcı’nın inisiyatifinde olarak ve fark ücreti hesaplanıp Müşteri’ye yansıtılarak değerlendirmeye alınabilecektir. Bu durum talebin her durumda kabul edileceği şeklinde yorumlanamaz.

5.8.Seçilen paketin süresi dolduğunda veya kontörü bittiğinde, sona erme tarihindeki ücretler esas alınacaktır.

5.9.Hizmet Sağlayıcı her zaman paketlerde ve içeriklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5.10.Paketlerdeki kotanın aşımı halinde uygulanacak ücretlendirme yönünden Yazılım Hizmeti Ek Hizmetler Fiyat Listesi geçerlidir.

6. Gizlilik

6.1.Bir Tarafça (“Açıklayan Taraf”) hazırlanmış olan tüm ticari ve teknik bilgiler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere tüm teknoloji ürünleri, yazılımlar, kaynak kodları, know-how, ticari sır, buluş, icat ve (patentli olsun veya olmasın) diğer tüm fikri haklar, çözümlemeler, derlemeler ve sanat çalışmaları ve diğer fikri ürünler, söz konusu bilginin belgelenip belgelenmediğine bakılmaksızın, gizli bilgi (“Gizli Bilgi”) olarak kabul edilecektir.

6.2.Bir bilgi veya materyal Açıklayan Tarafça gizli olarak nitelendirilse dahi;

(a) Önceden edinilen bilginin, hukuka aykırı olarak veya hâlâ yürürlükteki bir gizlilik yükümlülüğünün ihlali ile elde edilmemiş olması koşuluyla, söz konusu bilgi bunu edinen Tarafça halihazırda bilinmekte veya sonradan öğrenildiyse veya

(b) Öğrenen Tarafın herhangi bir sözleşmeyi ihlal etmesi durumu dışında, söz konusu bilgi kamuya açıksa

bu bilgiler Gizli Bilgi olarak nitelenmeyecektir veya Gizli Bilgi niteliğini kaybedecektir.

6.3.İşbu Sözleşmede öngörülen veya burada açıkça belirtilen amaçlar dışında ya da hukuken zorunlu olan haller dışında, Taraflar önceden diğer Tarafın yazılı rızası olmaksızın yukarıdaki cümlede tarif edilen herhangi bir Gizli Bilgiyi yayınlamayacağını, iletmeyeceğini, açıklamayacağını, ifşa etmeyeceğini veya kullanmayacağını kabul eder.

6.4.İşbu gizlilik yükümlülüğü, Taraflardan her birinin ifasına katkıda bulunan çalışanlar, iştirakler, bağlı ortaklıklar, grup şirketleri, alt yükleniciler, tedarikçiler ve tüm diğer harici danışmanları kapsamaktadır.

6.5.Taraflar, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde veya herhangi kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, birbirlerinin unvanını açıklayabilir, logosunu veya bu amaca hizmet koşuluyla görsellerini kullanabilir, birbirlerini referans gösterebilir ve işbu Sözleşme’nin kapsamını sadece işbu m. 6.5 ile sınırlı olarak açıklayabilir.

6.6.İşbu m. 6’da yer alan hükümlerin ihlali halinde Açıklayan Taraf, zararlarının tazminini diğer Taraftan talep etme hakkına sahiptir.

7. Kişisel Verilerin Korunması

7.1.Bu maddede yer alan tanımlar 24.03.2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), KVKK’ya dayalı veya bağlantılı çıkartılan ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) karar ve rehberlerinde geçen tanımlamaları ifade eder.Taraflar KVKK, ikincil mevzuat ve Kurul karar ve rehberlerine uygun hareket edeceklerdir.

7.2.Hizmet Sağlayıcı; işbu sözleşme kapsamında Veri İşleyen sıfatına haizdir. Hizmet Sağlayıcı; Müşteri veya Kullanıcı tarafından platforma aktarılan veya kendisinin erişimine açılan Kişisel Verileri, işbu Sözleşme kapsamındaki amaçla bağlantılı ve bu amacın sınırlarını aşmayacak şekilde işleyeceğini, söz konusu Kişisel Verileri kendi çalışanları ve hukuki yükümlülükleri kapsamında yetkili merciler dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3.Müşteri işbu sözleşme tahtında Veri Sorumlusu sıfatına haizdir. Müşteri; Sözleşme kapsamında Kişisel Veriler’i, İlgili Kişiler’in açık rızasını alarak veya KVKK’da sayılan diğer hukuka uygunluk nedenlerinden birisine uygun şekilde elde ettiğini ve platforma ve platform aracılığıyla Hizmet Sağlayıcı’ya ve üçüncü taraf bulut hizmet sağlayıcıya aktardığını, İlgili Kişiler’e yönelik verinin işlenmesi ve - Hizmet Sağlayıcı ile üçüncü taraf bulut hizmet sağlayıcıya olan aktarım dahil - aktarılmasına ilişkin gerekli aydınlatmayı Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yapmış olduğunu veya gerekli koşullar varsa açık rızalarını aldığını, KVKK’nın 8. maddesindeki koşullara uyduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4.7.3. maddenin Müşteri tarafından ihlali sebebiyle ortaya çıkabilecek her türlü̈ talebe ilişkin idari, cezai ve hukuki sorumluluk Müşteriye aittir. Bu cümleden olmak üzere; oluşabilecek herhangi bir zarardan, üçüncü kişi taleplerinden, idari inceleme ve yaptırımlardan ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer zararlardan hiçbir şekilde Hizmet Sağlayıcı sorumlu değildir.

7.5.Müşteri, Kullanıcı’nın platforma yüklediği kişisel veriler bakımından da 7.3. maddedeki koşullar çerçevesinde sorumludur.

7.6.Müşteri’nin 7.3. ve 7.4. maddelerine aykırı davranışları halinde Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir resmi/idari merci veya üçüncü şahıs/kurum nezdinde hukuki, idari ve/veya cezai bir taleple karşı karşıya kalması halinde, Müşteri Hizmet Sağlayıcı nezdinde oluşan her türlü zararı tüm feriyle birlikte ve Hizmet Sağlayıcı’nın ilk yazılı talebi halinde nakden ve defaten tazmin etmekle yükümlüdür.

7.7.Taraflar,Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel Verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel Verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik olarak alınacak teknik ve idari tedbirleri bakımından KVKK’nın 12/2. Maddesi kapsamında müşterek ve müteselsil sorumludurlar. Ancak; bu tedbirlerin ihlali sebebiyle ortaya çıkacak idari yaptırımlar ve üçüncü kişilerin zarar ve ziyanları dahil her türlü zarar bakımından Hizmet Sağlayıcı’nın idari ve tazmin sorumluluğu işbu sözleşmenin 5.3. maddesinde belirtilen paket tutarıyla sınırlıdır.

8. Fikri ve Sınai Haklar ve Adil Kullanım

8.1.İşbu Sözleşme kapsamında sağlanan Yazılım Hizmeti hiçbir surette Müşteriye, Kullanıcılara veya başka bir üçüncü kişiye herhangi bir Sözleşme konusu Yazılım Hizmeti veya herhangi bir parçası ile ilgili bir lisans veya başka bir fikri mülkiyet hakkı vermez, bunların devri anlamına gelmez. Fikri mülkiyete ilişkin veya başkaca bütün haklar Hizmet Sağlayıcı’nın mülkiyetinde ve zilyetliğinde kalmaya devam eder.

8.2.Yazılım Hizmeti münhasıran Müşteri ve Müşteri ile bağlantılı Kullanıcılar içindir. Müşteri, hesapların sadece hesap için özgülenen kişi tarafından kullanılacağı konusunda taahhüt vermektedir. Hesapların yetkisiz kişilerce kullanıldığının tespit edilmesi durumunda, kullanıcı hesabı Hizmet Sağlayıcı tarafından erişime kapatılabilir ve bu durum Müşteriye bildirilir.

8.3.Müşteri, Hizmet Sağlayıcı tarafından işbu Sözleşme amacının gerçekleştirilmesi amacıyla sınırlı olarak kendilerine açılan yazılım hizmetinin, yetkili Kullanıcılar dışında, üçüncü kişiler tarafından kullanılmasının, kullandırılmasının, çoğaltılmasının, yayınlanmasının, değiştirilmesinin, işlenmesinin, derlenmesinin, umuma iletilmesinin, umuma erişilir kılınmasının ve sair surette işlemlere tabi tutulmasının kesinlikle yasak olduğunu ve bu yükümlülüğe uyacağını, tüm bu yazılım ve kaynak kodlarının,  girdilerinin ve çıktılarının, bununla sınırlı olmaksızın,  yazılım işlevselliğini veya gerçekleştirdiği işlemleri tespit etmeye veya bunlardan sonuç çıkarmaya çalışarak, kaynak kodunu oluşturmayacağını (disassemble), “ters mühendislik” (reverse engineering) işlemleri yapmayacağını, “tersine derleme” (reverse compile) işlemleri yapmayacağını veya bunları analiz etmeyeceğini,  Hizmet Sağlayıcı’nın açık yazılı izni olmadan yetkili kullanıcılar dışında herhangi bir üçüncü şahsa vermeyeceğini, kopyalamayacağını, yedeklemeyeceğini, ifşa etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4.>Hizmet Sağlayıcı - işbu Sözleşme’nin 6.5. maddesindeki düzenleme hariç olmak üzere - sahibi olduğu herhangi bir marka, logo, ticari unvan, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, fikir ve sanat eseri üzerindeki herhangi bir fikri ve sınai hakkını, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’ndan doğan herhangi bir hakkını, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan herhangi bir mali veya manevi hakkını devretmemekte ve/veya bunların kullanım iznini vermemektedir.

8.5.Müşteri, işbu Sözleşme’nin 8.1, 8.2, 8.3 ve 8.4. maddelerinde yer alan yükümlülüklerin ihlali sebebiyle Hizmet Sağlayıcı nezdinde doğan her türlü zarar ve ziyandan sorumludur.

9. Süre ve Fesih

9.1.İşbu Sözleşmenin süresi …………………………’ dir.

9.2.Seçilen paketin; yıllık taahhütsüz paket olması durumunda; Müşteri, Sözleşme’yi, sona erme tarihinden otuz (30) gün öncesinde yalnızca platformdaki firma içi lisans işlemlerinden bildirimde bulunarak feshedebilir. Hizmet Sağlayıcı aynı süre içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin iş bu sözleşmenin 11.7. maddesindeki koşullara uygun şekilde müşteriye fesih talebinde bulunabilir. Bu sürede Sözleşme’nin Müşteri tarafından sona erdirilmemesi halinde Sözleşme, Müşteri tarafından sona erme talebinde bulunuluncaya veya yıllık taahhütlü / taahhütsüz paketlerden biri tercih edilinceye kadar, Müşteri’nin kullanmış olduğu yıllık pakete karşılık gelen aylık paket üzerinden ve o günkü güncel fiyatlarla devam ettirilecektir.

9.3.Detayı ve içeriği Hizmet Sağlayıcı tarafından platformda veya web sitesinde yayınlanan taahhütlü paketlerde, Müşteri’ye ilgili taahhüt süresi göz önüne alınarak fiyat avantajı sağlanmaktadır. Bu sebeple Sözleşme’nin taahhüt süresi sona ermeden Müşteri tarafından sonlandırılması halinde, taahhüt süresinin sonuna kadar olan tutar Müşteri’nin platformda yer alan kredi kartı bilgilerinden tahsil edilecektir. Bu şekilde tahsil edilememesi durumda Hizmet Sağlayıcı tarafından ayrıca kanuni yollarla tahsilat yoluna gidilecektir.Müşteri bu durumu taahhütlü paketi seçip, Sözleşme’yi onaylayarak peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

9.4.Taahhütsüz aylık paketler yönünden ilgili aydaki güncel paket ve ücretler geçerlidir.

9.5.Paketler ve ayrıca aşım durumundaki ücretlendirmeler bakımından, Hizmet Sağlayıcı tarafından gerekli görülen zamanlarda güncellenecek olan Yazılım Hizmeti Ek Hizmetler Fiyat Listesi geçerlidir. Müşteri bu durumu peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

9.6.Hizmet Sağlayıcı, işbu Sözleşme’nin veya Kullanıcı Kullanım Koşullarının veya Müşteri Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, Sözleşmeyi herhangi bir ihtar veya ihbara gerek duyulmaksızın derhal feshedebilir. Bu durumda Müşteri, Hizmet Sağlayıcı’nın fesih dolayısı ile doğmuş ve doğacak her türlü zararını ilk talepte karşılayacağını, o güne dek ödenmiş hiçbir ücretin iade edilmesini talep etmeyeceğini kayıtsız ve şartsız, gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.

9.7.İşbu Sözleşmedeki;

- Madde 6 (Gizlilik),

- Madde 7 (Kişisel Verilerin Korunması),

- Madde 8 (Fikri ve Sınai Haklar ve Adil Kullanım),

- Madde 10 (Tarafların Sorumlulukları)

- Madde 12 (Uygulanacak Hukuk)

hükümleri işbu Sözleşmenin sona ermesinden veya feshedilmesinden etkilenmeyecek ve geçerliliğini korumaya devam edecektir.

9.8.Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa; sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi durumunda platformda bulunan bütün kayıtlar ve veriler Hizmet Sağlayıcı tarafından mevzuatta belirlenen süreler gözetilerek silinecektir. Bu cümleden olmak üzere, sona erme tarihinden itibaren bir (1) ay içerisinde platformda yer alan bütün raporların alınması Müşteri’nin sorumluluğundadır.

10. Tarafların Sorumlulukları

10.1.Hizmet sağlayıcı yazılımının dokümantasyonlarıyla uyum içinde olması ve matbu veya manyetik ortamdasağlanan dokümantasyonlarında tanımlanan işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için gerekli tüm özeni gösterecektir. Ancak Hizmet Sağlayıcı Yazılım Hizmeti ile sağlanan yazılımın kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu veya Müşteri’nin beklediği veya kanunun veya mevzuatın tüm gerekliliklerini karşılayacağı şeklinde bir taahhütte bulunmamaktadır. Yazılım Hizmeti’nin fayda ve zararları münhasıran Müşteri’ye aittir.

10.2.Platform içerisinde -varsa- üçüncü şahısların yazılımlarının altyapı, lisans ve garanti koşulları üçüncü şahısların sözleşmelerine ve koşullarına tabidir. Hizmet Sağlayıcı’nın bunlarla ilgili herhangi bir garanti taahhüdü bulunmamaktadır.

10.3.Platforma ve buluta aktarılacak, saklanacak ve yedeklenecek tüm verilerin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Müşteri ve Kullanıcılara aittir. Hizmet Sağlayıcı, içeriklerin kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Bu anlamda Hizmet Sağlayıcı, ortaya çıkabilecek içerik kayıplarından sorumlu değildir.

10.4.Hizmet Sağlayıcı, GİB’in veya özel entegratörün veya üçüncü taraf bulut hizmet sağlayacısının altyapılarından veya sistemlerinden kaynaklanan durumlardan, Müşteri’nin donanım veya işletim sistemi arızasından, Müşteri tarafından telif hakları Hizmet Sağlayıcı’ya ait olmayan yazılımların kullanılmasından, entegrasyon amaçları ile platforma bağlanan Hizmet Sağlayıcı’nın sahibi olmadığı ara yazılımlardan kaynaklanan hatalardan, uzaktan erişim ağı ve iletişim ağı tasarım ve bağlantı hatalarından, voltaj dalgalanması ve elektrik problemlerinden, Müşteriden kaynaklı virüs bulaşmasından veya benzeri çevresel faktörlerden, mücbir sebeplerden ve kullanıcı hatalarından ve tüm bunlar sebebiyle oluşabilecek yazılım hataları ile platforma henüz kaydedilmemiş verilerin kaybından sorumlu değildir.

10.5.Hizmet Sağlayıcı, ilgili resmî kurumlarca (belediye, bakanlık vb) uygulanan geçici ve/veya kalıcı uygulamalar nedeniyle Yazılım Hizmeti’ne veya bakım/destek çalışmalarına ilişkin işlemlerin başlatılamaması / yürütülememesi durumlarından sorumlu değildir.

10.6.Müşteri, işbu Sözleşmede belirtilen hizmetlerden faydalanabilmek için teknik altyapı, gereklilik, donanım yazılım yüklenmesi ve yüklenen yazılımlara ait lisans gereksinimlerini sağlamakla yükümlüdür. Müşteri’nin bu yükümlülükleri yerine getirmemesi sebebi ile bu sözleşmenin konusu olan hizmetleri alamamasından Hizmet Sağlayıcı sorumlu değildir.

10.7.Hizmet Sağlayıcı, gerekli gördüğü durumlarda üçüncü taraf bulut hizmet sağlayıcısını veya özel entagratörü değiştirme hakkını saklı tutar. Bu durumlarda Müşteri bu Sözleşmede belirtilen hizmetlerden faydalanabilmek / faydalanmaya devam edebilmek için 10.6. maddeye uygun davranmak zorundadır. Müşteri’nin bu yükümlülükleri yerine getirmemesi sebebi ile bu Sözleşmenin konusu olan hizmetleri alamamasından Hizmet Sağlayıcı sorumlu değildir.

10.8.Müşterinin yazılım ve donanım altyapısından kaynaklı oluşan hataların, Hizmet Sağlayıcı’nın sistemini veya müşterilerine zarar verebilecek durumda olması halinde, Hizmet Sağlayıcı verdiği hizmetini sorun çözümleninceye kadar durdurabilir.

10.9.Detayları işbu sözleşmenin ekleri ve ayrılmaz parçaları olan Kullanıcı Kullanım Koşulları ve Müşteri Kullanım Koşullarında yazmakla birlikte, kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin gizliliği ve üçüncü kişiler ile paylaşılmaması sorumluluğu Müşteriye ve Kullanıcıya aittir. Müşteri söz konusu kullanıcı adı ve şifrenin yetkisiz üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından dolayı doğabilecek erişimlerden, oluşacak ağ̆ trafiğinden ve bu nedenlerle doğacak doğrudan ve dolaylı her türlü̈ zarardan Kullanıcı ile birlikte müşterek ve müteselsil olarak sorumlu olacaktır.

10.10.Hizmet Sağlayıcı kendi kusur veya kastından dolayı Müşteri nezdinde doğan doğrudan zararlardan sorumludur. Ancak bu sorumluluk Sözleşme’nin 5.3. maddesinde yer alan bedeli aşamayacaktır. Hizmet Sağlayıcı hiçbir koşulda dolaylı zararlardan sorumlu tutulamayacaktır. Platformun demo/ücretsiz deneme ile kullanılması durumunda Hizmet Sağlayıcı bu maddedeki sorumluluk dahil hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

10.11. Hizmet Sağlayıcı’nın platform aracılığıyla üretilen bilgi ve belgelere ilişkin saklama yükümlülüğü işbu Sözleşme süresi ile sınırlıdır.

11. Genel Hükümler

11.1. Kısmi Hükümsüzlük. İşbu Sözleşmede yer alan hükümlerden herhangi birinin yetkili mahkemenin kesin kararına istinaden geçersiz veya hükümsüz kılınması veya başka bir şekilde icra edilemez olması durumunda, söz konusu geçersizlik, hükümsüzlük veya icra edilemezlik işbu Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliği ve icra edilebilirliğini etkilemeyecektir. Kalan maddeler yürürlükte kalacak ve geçerli olmaya devam edecektir.

11.2. Değişiklikler. İşbu Sözleşmeye ilişkin hiçbir değişiklik, düzenleme veya yenileme Taraflarca yazılı olarak kararlaştırılıp usulünce imzalanmadıkça bağlayıcı olmayacaktır.

11.3. Hukuki Nitelik.İşbu Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm, Taraflar arasında bir ortak girişim (joint venture), ortaklık, acente ilişkisi, işçi-işveren ilişkisi veya franchise ilişkisi kuracak şekilde yorumlanmayacaktır ve Taraflardan hiçbiri, açık veya örtülü olarak, diğer Tarafı bu anlamda herhangi bir borç veya yükümlülük altına sokma hak ve yetkisine sahibi olmayacaktır.

11.4. Feragat. İşbu Sözleşme tahtında Taraflardan birine yüklenmiş olan bir borcun ifasından ancak diğer Tarafın yazılı bir feragat imzalaması ile vazgeçilebilir ve bu şekilde düzenlenen feragat, ancak ve yalnızca feragat edilen söz konusu yükümlülük için geçerli olacaktır. İşbu Sözleşmede yer alan haklardan herhangi birinin kullanılmaması, söz konusu haktan feragat olarak sayılmayacak ve böyle bir hakkı ileri sürme hakkını etkilemeyecektir.

11.5. Devir ve Temlik. Müşteri, Hizmet Sağlayıcı’nın önceden yazılı onayı olmaksızın, işbu Sözleşmeden doğan hak ve borçlarını herhangi bir üçüncü tarafa devir veya temlik edemez.

11.6. Kesin Delil. Tarafların tutmuş olduğu resmi kayıt ve defterlerle Yazılım Hizmetine ilişkin ilgili Veri Merkezlerinde tutulan elektronik kayıtlar kesin delil teşkil eder.

11.7. Bildirimler. İşbu Sözleşmeye ilişkin tüm iletişim ve bildirimler 9.2. maddede düzenlenen Müşterinin uymakla yükümlü olduğu bildirim yöntemi dışında yazılı olarak yapılacaktır ve Taraflara Sözleşme’de belirtilen adreslerine elden, noter kanalı ile, taahhütlü posta veya aşağıda yer alan e-posta adreslerine e-posta yoluyla teslim edilecektir.

Taraflar, adreslerini veya e-posta adreslerini, diğer Tarafa söz konusu değişikliğin geçerli olacağı tarihten en geç on (10) gün öncesinden yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle değiştirebilirler.

Müşteri

Hizmet Sağlayıcı:

İsim Soyisim:

İsim Soyisim:

Mail

Mail

11.8. Mücbir Sebepler. Doğal afet, isyan, savaş, grev, salgın, sosyal veya siyasi olaylar ile Hizmet Sağlayıcı’nın gerekli tüm bilgi güvenliğini önlemlerini almasına rağmen, platform veya sistemlerine yapılan siber saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Hizmet Sağlayıcı’nın makul kontrolü ve/veya öngörüsü dışında gelişen ve Hizmet Sağlayıcı’nın önleyemeyeceği, kaçınılmayacak tüm durumlar sebebiyle, işbu Sözleşme ile belirlenen tüm edimlerin veya edimlerden bir veya bir kaçının geç, eksik ifa edilmesi veya hiç ifa edilememesinden Hizmet Sağlayıcı sorumlu değildir. Bu sebeplerle yerine getirilemeyen veya eksik yerine getirilen edimlerden dolayı Müşteri herhangi bir isim altında herhangi bir hak ve talepte bulunamayacaktır.

11.9. Vergiler.İşbu Sözleşme’nin imzasından doğan damga vergisi Müşteri tarafından ödenecektir.

12. Uygulanacak Hukuk

12.1. İşbu Sözleşmeden doğan veya Sözleşmeye ilişkin tüm uyuşmazlık veya davalarda Türk Hukuku uygulanacaktır.

12.1. İşbu Sözleşmenin varlığı, geçerliliği veya feshi dahil, sözleşme ile ilişkili olarak ortaya çıkacak tüm uyuşmazlıklar bakımından İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme 12 (on iki) maddeden oluşmaktadır ve Müşteri tarafından ………………… tarihinde elektronik ortamda onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Müşteri
Nam ve hesabına

Hizmet Sağlayıcı
Nam ve hesabına