Datasoft Bulut

Haberler

Anasayfa>

26 EKİM 2022 26 Ekim 2022 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması

26/10/2022 tarihli ve VUK-146/ 2022-9 sayılı Vergi Usul Kanunu sirküleri ile;
Mükellefler tarafından, 26 Ekim 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ekim 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

25 EKİM 2022 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:43) Yayımlanmıştır.

25 Ekim 2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 43) ile;
• Kısmi tevkifata tabi işlemlerde işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin sorumlu sıfatıyla kanuni süresinden sonra beyan edilen kısmının bu beyana ilişkin ödemenin yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabileceği açıklanmaktadır.
• Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin tesliminde uygulanacak tevkifat oranı (5/10) olarak belirlenmekte ve demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin Payları Borsa İstanbul A.Ş.’nde işlem gören şirketler tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacağı açıklanmaktadır.
• Gıda maddelerinin teslimlerinden doğan iade taleplerinin, takvim yılının Ocak-Haziran dönemindeki teslimleri için, en erken ilgili yılın Haziran en geç ilgili yılın Kasım dönemi itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden iade edilebileceği belirtilmektedir.
• Tam istisna kapsamındaki işlemin gerçekleşmesinden sonra işleme ilişkin mal ve hizmet alımları ile ilgili kur farklarına ilişkin açıklama yapılmaktadır.
• 1/7/2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde yapılan değişiklikle “sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri”nin de teminat olarak kabul edilmesine ilişkin yapılan değişikliğe uygun olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümleri güncellenmektedir.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

15 EYLÜL 2022 14/9/2022 tarih ve 6036 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15/9/2022 Tarihli Resmi Gazete’de Yayınlandı.

14/9/2022 tarihli ve 6036 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararıyla 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararında yapılan değişiklik ile; Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilen Darphane sertifikalarından elde edilecek kazançlara uygulanacak tevkifat oranları %0 olarak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanı kararına ulaşmak için tıklayınız.
Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

25 AĞUSTOS 2022 81 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

25/8/2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 81 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49/a maddesi hükmü gereği, emlak vergisine esas olmak üzere 2023 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

26 TEMMUZ 2022 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10) Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.

26/07/2022 tarihli ve VUK-144/ 2022-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 26 Temmuz 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 29 Temmuz 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

20 TEMMUZ 2022 Gelir Vergisi 2. Taksit Ödeme Dönemi Devam Ediyor.

2021 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. taksit ödeme dönemi 1 Temmuz 2022 tarihinde başladı. Son gün 1 Ağustos 2022 (31 Temmuz 2022 resmi tatile rastladığı için).
Gelir Vergisi ödemelerinizi;
• İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,
• Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,
• Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,
• PTT şubelerine, yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi ve danışma için: www.gib.gov.tr ve Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 189

Verginizi ödeyebileceğiniz anlaşmalı bankaların listesi için tıklayınız.

19 TEMMUZ 2022 2022 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /60 ile;
2022 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 61,12 (yüzde altmışbir virgül oniki) olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.
Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

19 TEMMUZ 2022 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödeme Dönemi Devam Ediyor.

2022 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi 1 Temmuz 2022 tarihinde başladı. Son gün 1 Ağustos 2022 (31 Temmuz 2022 resmi tatile rastladığı için). İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme Noktasında “Hızlı Ödeme” bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinizi;
• İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,
• Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,
• Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,
• PTT şubelerine, yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi ve danışma için: www.gib.gov.tr ve Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 189

Verginizi ödeyebileceğiniz anlaşmalı bankaların listesi için tıklayınız.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödeme için tıklayınız.

7 TEMMUZ 2022 Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 14) Resmi Gazetede Yayımlandı.

30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklik yapan Seri:A Sıra No:14 Tahsilat Genel Tebliğinin;
- 1 inci maddesiyle; 7417 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (2) numaralı bendinde yapılan değişiklik kapsamında, 6183 sayılı Kanun kapsamında teminat alınmasını gerektiren durumlarda Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de teminat olarak kabul edileceği ve teminat olarak kabul edilecek kefalet senetlerinin Tebliğ ekinde (EK-13) yer verilen kefalet senedi örneğine uygun olarak tanzim edilmesi gerektiği yönünde açıklamalara yer verilmiştir.
- 2 nci maddesiyle; 7316 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunun 85 inci maddesinde yapılan değişiklik kapsamında, ihtiyaten haczedilen muhafazası tehlikeli veya masraflı olan malların da derhal satılarak elde edilen tutarların teminat olarak muhafaza edilmesine imkan sağlanmaya yönelik düzenleme yapılmıştır.
- 3 ve 4 üncü maddeleriyle; 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesinin Hazine ve Maliye Bakanına vermiş olduğu yetki çerçevesinde;
- Bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların yanında kamu kurum ve kuruluşlarının da proje ve faaliyetler karşılığında mahalli idarelere yapacakları destek ödemeleri ile ulaşım, taşıma, seyahat vb. adlar altında kart kullanılmak suretiyle şehir içi toplu taşıma araçlarıyla personel taşınması amacıyla yapılacak ödemelerde vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılmamasına,
- Yapılacak ödemelerden yapılacak kesintinin aktarılacağı tahsil dairesi belirsizliğini ortadan kaldırmak için ilgilinin birden fazla tahsil dairesine borcun bulunması durumunda, kesinti tutarının en yüksek borç tutarını bildiren tahsil dairesinin hesabına aktarılmasına, yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
- 5 inci maddesiyle; 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası gereği, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca verilecek idari para cezası tutarının her yıl 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesine göre belirlenen yeniden değerleme oranına göre arttırılması gerektiğinden, 2022 yılı için artırılan tutar Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinin ilgili yerine işlenmiştir.
- 6 ncı maddesiyle, Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinin İkinci Kısım, Birinci Bölümünde yer alan “X- Haczin Neticeleri” başlıklı bölümün başlık numarası “XI” olarak değiştirilmiş ve sonraki bölüm başlıkları buna göre teselsül ettirilmiştir.
- 7 nci maddesiyle, 7417 sayılı Kanunla 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, 6183 sayılı Kanun kapsamında yapılacak menkul mal satışlarında para veya teminat mektubunun yanında kefalet senetlerinin de teminat olarak alınabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
- 8 inci maddesiyle, 7316 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişik 6183 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde, defterdar yardımcısının olmadığı yerler için satış komisyonu başkanının belirlenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
- 9 ve 10 uncu maddeleriyle, menkul ve gayrimenkul mal satış ilanlarında, menkul ve gayrimenkul mal artırmalarına iştirak için sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin teminat olarak verilmesi halinde yapılması gereken işlemlere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
- 11 inci maddesiyle, 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında teminat olarak kabul edilecek sigorta şirketleri tarafından düzenlenecek kefalet senetleri için esas alınacak kefalet senedi örneği (EK-13) Tebliğe eklenmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

5 Temmuz 2022 7417 Sayılı Kanun ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmıştır.

5/7/2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 44. maddesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede yapılan değişikliğe ilişkin hazırlanan açıklayıcı bilgi notu için tıklayınız. 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Liste için tıklayınız.

4 Temmuz 2022 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:10) hazırlanmıştır.

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:10) hazırlanmış olup, söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmektedir. Mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi 7/7/2022 tarihi mesai bitimine kadar kagan.yuce@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu tebliğ taslağına ulaşmak için tıklayınız.
Tebliğ taslağının ekine ulaşmak için tıklayınız.

29 Haziran 2022 2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik (Tam Tasdik) Raporlarının Verilme Süresine İlişkin Duyuru

Başkanlığımıza intikal eden yazılardan; 2021 yılına ait Tam Tasdik Raporlarının teslim edilme süresinin son günü hakkında tereddüt hasıl olduğu anlaşıldığından, konuya ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Kurumlar Vergisi Beyannamesine ilişkin Tam Tasdik Raporlarının ibraz süresi ile ilgili olarak 24 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinde 41 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile değişik düzenlemede; "Tasdik raporlarının ilgili yıl gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile birlikte veya beyannamenin verildiği ayı takip eden iki ay içerisinde verilmesi gerekir." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda 2021 yılı için Kurumlar Vergisi Beyannamesinin 01/04/2022 ila 05/05/2022 tarihleri arasında verilmesi nedeniyle, kurumlar vergisi mükellefleri için bu yıla ilişkin Tasdik (Tam Tasdik) Raporlarının 31/07/2022 tarihine kadar (31/07/2022 tarihinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle takip eden ilk iş günü olan 01/08/2022 tarihine kadar) elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

28 Haziran 2022 27/6/2022 tarihli ve 5752 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 28/6/2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlandı.

28/6/2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5752 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Karar ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar’da değişiklik yapılmış olup;

-Yeni açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere mevduat faizleri ile katılım hesapları karşılığı ödenen kar paylarında geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının yürürlük süresi ile bazı yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlarda ve bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlarda geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının yürürlük süresi 31/12/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere 6 ay uzatılmıştır.

-Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında açılan mevduat, katılma hesapları, altın depo hesapları, altın cinsinden katılma fonu hesapları ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı, 24/12/2021 tarihli ve 4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 3. ile 30/12/2021 tarihli ve 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 3. maddelerinde yer alan yürürlük maddelerinde değişiklik yapılarak bu kapsamda açılan hesaplarda uygulanacak yeni tevkifat oranlarının yürürlük süreleri netleştirilmektedir.

-Ayrıca söz konusu Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Karara Geçici Madde 5 eklenmiştir. Geçici Madde 5 in yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2022 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara bu Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar %5 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

23 Haziran 2022 İsteğe bağlı tam tevkifat uygulamasına ilişkin 69 No.lu KDV Sirküleri hazırlanmıştır

İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında alıcı mükelleflerin satıcı mükellefler ile düzenledikleri sözleşmelerin ve sözleşme düzenlenen satıcı mükellef bilgilerinin İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilmesi hakkındaki açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.